Statystyka dla przyrodników


Statystyka dla przyrodników

Cena: 30 złZamów

Autor: Radosław Kala
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Wydanie: Poznań, 2009 (wydanie III)
ISBN: 978-83-7160-551-2
Liczba stron: 234

Trzecie, poprawione wydanie podręcznika przedstawia metody statystyczne stosowane w analizie wyników doświadczeń przyrodniczych. Część pierwsza wprowadza podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa i wyjaśnia zasady wnioskowania statystycznego. Część druga traktuje o analizie regresji (korelacje wielokrotne i cząstkowe, selekcja zmiennych, analiza reszt). Część trzecia obejmuje analizę wariancji w zastosowaniu do doświadczeń planowanych. Poza klasyfikacją jednokierunkową, dwukierunkową i układami blokowymi omówiono tu także układy o jednostkach rozszczepionych i analizę kowariancji. W wykładzie położono nacisk na istotę prezentowanych metod, na sposoby ich praktycznej realizacji oraz na poprawne formułowanie wniosków. Każda z metod ilustrowana jest konkretnym przykładem oraz uzupełniona wskazówkami umożliwiającymi wykonanie obliczeń i sporządzenie wykresów za pomocą programu STATISTICA.


Spis treści:

 • Wstęp
 • STATISTICA
 • PODSTAWY WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO
  • Populacja, próba i prawdopodobieństwo
  • Empiryczny rozkłąd prawdopodobieństwa
  • Statystyki opisowe
  • Rozkład z próby
  • Estymacja
  • Testowanie hipotez
  • Porównanie dwóch populacji
  • Sprawdzanie normalności rozkładu
  • Test chi-kwadrat Pearsona
 • ANALIZA REGRESJI
  • Regresja liniowa
  • Współczynnik determinacji
  • Estymacja przedziałowa w analizie regresji
  • Regresja wielokrotna
  • Testowanie hipotezy ogólnej
  • Testowanie hipotezy złożonej
  • Korelacje wielokrotne i częstkowe
  • Selekcja zmiennych
  • Regresja wielomianowa
  • Analiza reszt
 • WYBRANE UKŁADY DOŚWIADCZALNE
  • Klasyfikacja jednokierunkowa
  • Analiza wariancji
  • Testowanie kontrastów
  • Porównania wielokrotne
  • Sprawdzenie jednorodności wariancji
  • Klasyfikacja dwukierunkowa
  • Układy blokowe
  • Czynniki ilościowe
  • Układy o jednostkach rozszczepionych
  • Analiza kowariancji
 • DODATEK
 • Indeks
 • Literatura