Statystyczne sterowanie procesami – doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA


Statystyczne sterowanie procesami

Nakład wyczerpany

Autor: Tomasz Greber
Wydawca: StatSoft Polska
Wydanie: Kraków, 2000
ISBN: 83-912346-2-2
Liczba stron: 232

Podstawowym zadaniem książki jest wprowadzenie czytelnika (i to bardzo łagodnie) w świat statystyki, statystyki w wydaniu batrdzo praktycznym. Książka ta napisana została pod kątem wykorzystania zawartych w niej treści przy doskonaleniu jakości. Jednak przedstawione w książce metody mogą być z powodzeniem stosowane także w innych dziedzinach życia.


Wstęp (fragment)

Statystykę wykorzystuje każdy, chociaż może nie każdy zdaje sobie z  tego do końca sprawę.
Gdy porównujemy na przykład ceny w  dwóch konkurujących ze sobą sklepach na naszym osiedlu (próbując ustalić, który jest tańszy), tak naprawdę stosujemy coś w rodzaju tzw. testów wartości średnich, oczywiście w bardzo uproszczonej i raczej „intuicyjnej” formie; kiedy przyznajemy, że w  zeszłym tygodniu spaliśmy średnio tylko po 5 godzin na dobę, wyznaczamy średnią arytmetyczną itd.
Takie przykłady metod statystycznych z naszego codziennego życia można by jeszcze mnożyć, wykorzystujemy ich bowiem wiele.
Metody stosowane w ten intuicyjny sposób są oczywiście dalekie od doskonałości, a co za tym idzie, otrzymywane wyniki nie zawsze dobrze odzwierciedlają badane zjawisko.
Dopóki jednak tak prowadzone analizy są wykorzystywane tylko na potrzeby tzw. domowe i nie zależy nam na bardzo dokładnych wynikach, można ich nie udoskonalać.
Inaczej jest, gdy na podstawie otrzymanych wyników podejmować będziemy ważne decyzje.
W takiej sytuacji „intuicyjne” metody statystyczne na pewno nie wystarczą i uciec się trzeba do dokładnie określonych procedur obliczeniowych, dzięki którym uzyskiwane wyniki będą wiarygodne, a  błąd szacowania (który jest nierozłącznie związany ze statystyką) będzie precyzyjnie określony.

Inną istotną zaletą stosowania statystyki jest możliwość bardzo jasnego i przejrzystego przedstawiania wielu nieczytelnych na początku danych.
Rozważmy na przykład sytuację, gdy ktoś próbuje nam wytłumaczyć przez telefon, jaką minę zrobiło właśnie jego dziecko.
Wyobraźmy więc sobie minę opisaną następująco: „Usta lekko otwarte, brwi uniesione (lewa nieco wyżej), nosek przymarszczony, oczy lekko przymrużone, na czole liczne zmarszczki, włosy sklejone razem i podniesione w szpic …”
Opis taki, pomimo że bardzo precyzyjny, nie jest zbyt czytelny.
O wiele lepiej byłoby, gdyby nasz rozmówca wyciągnął „średnią” z  tego, co widzi, i powiedział, że jego dziecko bardzo „fajnie” się uśmiechnęło i ma fryzurę „na punka”.
Opis taki, chociaż nieco nieprecyzyjny (jak to średnia), jest już o wiele czytelniejszy.
Najlepiej jednak, gdybyśmy z otrzymanych wielu danych (tu: opisu miny) sporządzili stosowny wykres (tu: otrzymali zdjęcie dziecka – rys. 1).
Teraz wszystko staje się już oczywiste i jasne i sami możemy ocenić, czy dziecko faktycznie bardzo ładnie się uśmiecha.

Dziecko


Spis treści:

Od Autora

Wstęp

1. Pakiet STATISTICA
1.1. Wprowadzenie
1.2. Wprowadzanie danych
   Nowe dane
   Otwieranie pliku z danymi
   Import danych
1.3. Przeliczanie danych
   Formuły dotyczące zmiennej
1.4. Informacje dotyczące pliku z danymi

Część i – Podstawy
2. Dane i ich prezentacja
2.1. Próbka
   Losowość próbki
   Reprezentatywność próbki
2.2. Rodzaje danych
   Dane kategorialne
   Dane liczbowe
2.3. Prezentowanie danych
   Tabela częstości wystąpień
   Histogram
   Wykres punktowy
   Prezentowanie danych kategorialnych
2.4. Metody prezentacji danych przy użyciu pakietu STATISTICA
   Histogram
   Wykres punktowy
   Inne wykresy

3. Rozkłady zmiennych
3.1. Rozkład normalny
   Miary położenia
   Wyznaczanie miar położenia w pakiecie STATISTICA
   Miary zmienności
   Wyznaczanie miar zmienności w pakiecie STATISTICA
   Zasada 3s
3.2. Badanie normalności rozkładu
   Test c2 Pearsona
   Test zgodności l Kołmogorowa
   Wykreślna metoda sprawdzania normalności rozkładu
   Badanie normalności rozkładu w pakiecie STATISTICA
3.3. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)
3.4. Rozkład Poissona

Część 2 – Statystyczne sterowanie procesami
4. Wprowadzenie do sterowania procesami
4.1. Zmienność procesu
   Zakłócenia losowe
   Zakłócenia specjalne
4.2. Karta kontrolna
   Budowa karty kontrolnej
4.3. Co widać na karcie kontrolnej
   Linia centralna
   Granice kontrolne
4.4. Podział kart kontrolnych
   Karty kontrolne przy ocenie liczbowej
   Karty kontrolne przy ocenie alternatywnej
4.5. Prowadzenie kart kontrolnych
   Pobieranie próbki
   Częstość pobierania próbek
   Obliczanie granic kontrolnych
4.6. Analiza kart kontrolnych

5. Karty kontrolne przy ocenie liczbowej
5.1. Karta kontrolna
   Wykres wartości średnich
   Wykres rozstępów
   Stosowanie karty kontrolnej
   Prowadzenie karty kontrolnej w pakiecie STATISTICA
   Testy wzorca przebiegu
5.2. Dlaczego należy kontrolować wartość średnią i rozrzut wyników?
5.3. Karta kontrolna
   Prowadzenie karty kontrolnej w pakiecie STATISTICA
5.4. Karta kontrolna IX-MR
   Prowadzenie karty kontrolnej IX-MR w pakiecie STATISTICA
5.5. Karta kontrolna
   Prowadzenie karty kontrolnej w pakiecie STATISTICA
5.6. Karta kontrolna T2 Hotellinga
   Prowadzenie karty kontrolnej T2 Hotellinga w pakiecie STATISTICA
5.7. Karta kontrolna CUSUM
   Prowadzenie karty CUSUM w pakiecie STATISTICA
5.8. Karta kontrolna ruchomej średniej MA
   Prowadzenie karty MA w pakiecie STATISTICA
5.9. Karta kontrolna EWMA
   Prowadzenie karty EWMA w pakiecie STATISTICA
5.10. Karta kontrolna regresji
   Prowadzenie karty kontrolnej regresji w pakiecie STATISTICA
5.11. Analiza Pareto
   Prowadzenie analizy Pareto w pakiecie STATISTICA

6. Karty kontrolne przy ocenie alternatywnej
6.1. Karta kontrolna p
   Użycie średniego n
   Użycie oddzielnych granic kontrolnych
   Użycie karty standaryzowanej
6.2. Karta kontrolna np
6.3. Karta kontrolna u
6.4. Karta kontrolna c
6.5. Prowadzenie kart kontrolnych przy ocenie alternatywnej w pakiecie STATISTICA

7. Wskaźniki zdolności
7.1. Wskaźnik zdolności Cp
7.2. Wskaźnik zdolności Cpk
7.3. Uwagi uzupełniające
7.4. Obliczanie wskaźników zdolności w pakiecie STATISTICA
   Moduł Sterowanie jakością – karty kontrolne
   Moduł Analiza procesu
   Podsumowanie

8. Planowanie eksperymentów
8.1. Eksperyment czynnikowy
8.2. Planowanie dwuczynnikowe
   Planowanie 22 czynnikowe
   Planowanie 2k dla k ł3
8.3. Inne rodzaje planowania eksperymentów
8.4. Przykład zastosowania planowania eksperymentów
   Wprowadzenie
   Zdefiniowanie problemu
   Podstawowe założenia
   Selekcja czynników
   Wybór typu planowania eksperymentu
   Zaprojektowanie tabeli do zbierania wyników
   Pomiary i obliczenia
   Analiza otrzymanych wyników
8.5. Planowanie eksperymentów w  pakiecie STATISTICA
   Generowanie planu
   Analizowanie wyników
   Podsumowanie
   Zakończenie
   Aneks
   PN-ISO serii 9000
   QS 9000
   ISO 14001

Literatura

Tablice statystyczne

Indeks

–>