Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa


Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa

Nakład wyczerpany

Autor: Paweł Dittmann, Ewa Szabela-Pasierbińska, Iwona Dittmann, Aleksandra Szpulak
Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o.
Wydanie: Warszawa, 2011
ISBN: 978-83-264-1477-0
Liczba stron: 380

Prognozowanie, polegające na przewidywaniu przyszłych trendów dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia, jest dziś niezbędnym elementem budowy strategii firm. W książce przedstawiono szczegółowo metody, które zdaniem autorów mogą znaleźć najszersze zastosowanie w dzisiejszej praktyce gospodarczej, dostarczając niezbędnych informacji na potrzeby decyzji w dziedzinie zarządzania sprzedażą i finansami.

Kompleksowy przegląd podstawowych zagadnień związanych z prognozowaniem obejmuje między innymi:

  • prognozowanie na podstawie prawidłowości retrospektywnych występujących w sprzedaży oraz pomiędzy sprzedażą a innymi zjawiskami – modele formalne i rodzaju,
  • prognozowanie na podstawie prawidłowości prospektywnych – modele formalne II rodzaju oraz modele nieformalne,
  • prognozowanie w zarządzaniu finansami,
  • prognozowanie i symulacje finansowe w obszarze budżetowania kapitałowego,
  • prognozowanie w zarządzaniu aktywami obrotowymi,
  • prognozowanie w zarządzaniu kondycją finansową przedsiębiorstwa.

Publikacja dostarcza gotowych, sprawdzonych rozwiązań, w większości z wykorzystaniem najnowszej wersji programu STATISTICA, szczegółowo opisanych i uzupełnionych przykładami ich zastosowania. Zawarty w niej materiał będzie więc zarówno bogatym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i cenną pomocą dla menedżerów tworzących prognozy i posługujących się nimi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


O autorach

Prof. zw. dr hab. Paweł Dittmann jest kierownikiem Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoich pracach badawczych skupia się na kwestii stosowania metod prognostycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i na systemach prognostycznych przedsiębiorstw. Jest konsultantem w dziedzinie budowy systemów prognostycznych w przedsiębiorstwach, prowadzi też szkolenia z tego zakresu. Autor licznych publikacji dotyczących metod prognozowania, współautor książki Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania wyróżnionej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz autor książki Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie wyróżnionej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Dr Ewa Szabela-Pasierbińska jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoich pracach naukowych skupia się w szczególności na zastosowaniu modeli ekono-metrycznych do prognozowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest autorką artykułów poświęconych m.in. prognozowaniu wielkości sprzedaży i produkcji w przedsiębiorstwach z branży energetycznej (dystrybutorzy gazu ziemnego, paliw i biopaliw płynnych). Prowadzi szkolenia z zakresu prognozowania w przedsiębiorstwie.

Dr Iwona Dittmann jest adiunktem w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się problematyką rynku nieruchomości, a w szczególności zagadnieniami inwestowania oraz zarządzania. Jest autorką prac naukowych dotyczących ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości.

Dr Aleksandra Szpulak jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prognozowania finansowego, w szczególności zastosowaniem narzędzi prognostycznych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia w kraju i za granicą.

Spis treści:

O autorach
Wstęp
Część I. Wprowadzenie
      1. Prognozowanie w przedsiębiorstwie
            1.1. Potrzeba prognozowania w przedsiębiorstwie
            1.2. Główne pojęcia i podstawy prognozowania
            1.3. Proces budowy prognoz
      2. Retrospektywne dane prognostyczne
            2.1. Pojęcie i postacie danych
            2.2. Pojęcie i zadania statystycznej obróbki i eksploracyjnej analizy danych
            2.3. Jednowymiarowe szeregi czasowe
                  2.3.1. Statystyczna obróbka danych
                  2.3.2. Eksploracyjna analiza danych
            2.4. Wielowymiarowe szeregi czasowe
                  2.4.1. Statystyczna obróbka danych
                  2.4.2. Eksploracyjna analiza danych
Część II. Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą
      3. Prognozowanie na podstawie prawidłowości retrospektywnych w sprzedaży – modele formalne i rodzaju
            3.1. Modele szeregów czasowych
            3.2. Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem sprzedaży
                  3.2.1. Modele naiwne
                  3.2.2. Modele średniej ruchomej
                  3.2.3. Prosty model wygładzania wykładniczego
            3.3. Modele szeregów czasowych z trendem w sprzedaży
                  3.3.1. Modele analityczne
                  3.3.2. Modele wygładzania wykładniczego dla szeregów czasowych z trendem
            3.4. Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi w sprzedaży
                  3.4.1. Metoda wskaźników
                  3.4.2. Analiza harmoniczna
                  3.4.3. Modele wygładzania wykładniczego dla szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi
            3.5. Modele ARMA i ARIMA
      4. Prognozowanie na podstawie prawidłowości retrospektywnych występujących pomiędzy sprzedażą
          a innymi zjawiskami – modele formalne i rodzaju

            4.1. Modele ekonometryczne
                  4.1.1. Budowa modelu
                  4.1.2. Wybór zmiennych objaśniających modelu
                  4.1.3. Wybór postaci analitycznej modelu
                  4.1.4. Estymacja i weryfikacja modelu
                  4.1.5. Konstruowanie prognozy
                  4.1.6. Określanie i ocena strategii przedsiębiorstwa
                  4.1.7. Ekonometryczne modele wahań sezonowych
                  4.1.8. Regresja ważona
                  4.1.9. Regresja logitowa i probitowa
                  4.1.10. Regresja krokowa
            4.2. Drzewa regresyjne
            4.3. Modele analogowe
            4.4. Modele ze zmiennymi wiodącymi
            4.5. Testy rynkowe
      5. Prognozowanie na podstawie prawidłowości prospektywnych – modele formalne II rodzaju
            5.1. Modele oparte na założeniu o trendzie w sprzedaży
            5.2. Modele oparte na założeniu o powiązaniu sprzedaży z wpływającymi na nią czynnikami
            5.3. Modele oparte na założeniu o subiektywnym rozkładzie prawdopodobieństwa zmiennej prognozowanej
      6. Prognozowanie na podstawie prawidłowości prospektywnych – modele nieformalne
            6.1. Prognozowanie na podstawie opinii osób bezpośrednio zajmujących się sprzedażą
            6.2. Prognozowanie na podstawie opinii kierownictwa przedsiębiorstwa
            6.3. Prognozowanie na podstawie opinii ekspertów spoza przedsiębiorstwa
            6.4. Prognozowanie na podstawie badań intencji nabywców
      7. Korygowanie, kombinacja i budowa ostatecznych prognoz sprzedaży
            7.1. Korygowanie prognoz
            7.2. Kombinacja prognoz
            7.3. Budowa ostatecznej prognozy sprzedaży
Część III. Prognozowanie w zarządzaniu finansami
      8. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
            8.1. Pojęcia wstępne
            8.2. Źródła danych
            8.3. Metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
                  8.3.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych
                  8.3.2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
                  8.3.3. Inne metody oceny sytuacji finansowej
      9. Prognozowanie i symulacje finansowe w przedsiębiorstwie
            9.1. Planowanie a prognozowanie finansowe
            9.2. Podstawowe pojęcia prognozowania finansowego
            9.3. Proces budowy prognoz finansowych w przedsiębiorstwie
      10. Prognozowanie i symulacje w obszarze budżetowania kapitałowego
            10.1. Prognozowanie przepływów pieniężnych z inwestycji
            10.2. Konstrukcja sprawozdań finansowych pro forma
      11. Prognozowanie w zarządzaniu aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa
            11.1. Prognozowanie zapasów
            11.2. Prognozowanie należności
            11.3. Prognozowanie zobowiązań
            11.4. Prognozowanie wpływów i wydatków gotówkowych. Budżet gotówki
      12. Prognozowanie w zarządzaniu kondycją finansową przedsiębiorstwa
            12.1. Metody prognozowania kondycji finansowej
            12.2. Systemy wczesnego ostrzegania (SWO)
            12.3. System wczesnego ostrzegania oparty na monitorowaniu szeregu czasowego wskaźnika finansowego
            12.4. Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstw
                  12.4.1. Istota prognozowania bankructwa
                  12.4.2. Etapy budowy modeli prognozowania bankructwa
                  12.4.3. Dobór zmiennych do modelu prognostycznego
                  12.4.4. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw
Tablice statystyczne
Bibliografia
Indeks