Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem


Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Cena: 62 złZamów

Autorzy: Paweł Dittmann, Ewa Szabela-Pasierbińska,
                   Iwona Dittmann, Aleksandra Szpulak
Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o.
Wydanie: Kraków, 2009
ISBN: 978-83-7526-696-2
Liczba stron: 320

Prognozowanie – jako jeden ze środków wykorzystywanych w procesie planowania – nabiera szczególnego znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponieważ złe antycypowanie przyszłych trendów może być niszczące dla firmy. Niezwykle istotne są pod tym względem informacje o przyszłej sytuacji zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, które zmniejszają lukę informacyjną.

Autorzy podręcznika omówili w nim metody prognozowania, które ich zdaniem mogą znaleźć najszersze zastosowanie w przedsiębiorstwie. Przy ich wyborze kierowali się ocenami formułowanymi przez menedżerów oraz własnymi doświadczeniami, Całość stanowi kompleksowy przegląd podstawowych zagadnień związanych z tą ważną dziedziną zarządzania, do których należą:

  • znaczenie prognozowania dla przyszłości przedsiębiorstwa, przebieg procesu prognostycznego,
  • eksploracja danych prognostycznych i ich analiza, zastosowanie odpowiednich rodzajów oprogramowania,
  • metody prognozowania sprzedaży oparte na wykrytych prawidłowościach, stosowane modele formalne i nieformalne oraz wykorzystanie opinii ekspertów,
  • sposoby integracji modeli prognostycznych, korygowania prognoz i ich monitorowania,
  • prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwie, metody oceny retrospektywnej i prospektywnej sytuacji finansowej oraz prognozowania bankructwa,

Uzupełnieniem omawianych metod są liczne przykłady ich zastosowania, w większości z wykorzystaniem programu STATISTICA. Podręcznik zawiera więc cenny materiał zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, jak i menedżerów tworzących prognozy i posługujących się nimi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 


O autorach:

Prof. zw. dr hab. Paweł Dittmann jest kierownikiem Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoich pracach badawczych skupia się na kwestii stosowania metod prognostycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i na systemach prognostycznych przedsiębiorstw. Jest konsultantem w dziedzinie budowy systemów prognostycznych w przedsiębiorstwach, prowadzi też szkolenia z tego zakresu. Autor licznych publikacji dotyczących metod prognozowania, współautor książki Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania wyróżnionej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz autor książki Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie wyróżnionej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Dr Ewa Szabela-Pasierbińska jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoich pracach naukowych skupia się w szczególności na zastosowaniu modeli ekono-metrycznych do prognozowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest autorką artykułów poświęconych m.in. prognozowaniu wielkości sprzedaży i produkcji w przedsiębiorstwach z branży energetycznej (dystrybutorzy gazu ziemnego, paliw i biopaliw płynnych). Prowadzi szkolenia z zakresu prognozowania w przedsiębiorstwie.

Dr Iwona Dittmann jest adiunktem w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się problematyką rynku nieruchomości, a w szczególności zagadnieniami inwestowania oraz zarządzania. Jest autorką prac naukowych dotyczących ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości.

Dr Aleksandra Szpulak jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prognozowania finansowego, w szczególności zastosowaniem narzędzi prognostycznych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia w kraju i za granicą.

Spis treści:

Część I. Wprowadzenie

  1. Prognozowanie w przedsiębiorstwie

      1.1. Znaczenie prognoz w zarządzaniu przedsiębiorstwem
      1.2. Podstawy prognozowania
      1.3. Prognozowanie – podstawowe pojęcia
      1.4. Proces prognostyczny

  2. Eksploracja danych prognostycznych

      2.1. Pojęcia i zadania eksploracji danych
      2.2. Statystyczna obróbka danych
            2.2.1. Czyszczenie danych
            2.2.2. Przekształcanie danych
      2.3. Eksploracyjna analiza danych

Część II. Prognozowanie wielkości sprzedaży

  3. Pojęcie i procedura prognozowania sprzedaży

  4. Prognozowanie na podstawie prawidłowości występujących w sprzedaży

      4.1. Modele formalne i rodzaju
            4.1.1. Modele szeregów czasowych
            4.1.2. Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem
            4.1.3. Modele szeregów czasowych z trendem
            4.1.4. Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi
            4.1.5. Modele szeregów czasowych z wahaniami cyklicznymi
            4.1.6. Modele ARMA i ARIMA
      4.2. Modele formalne II rodzaju

  5. Prognozowanie na podstawie prawidłowości występujących pomiędzy sprzedażą a innymi zjawiskami

      5.1. Modele formalne i rodzaju
            5.1.1. Modele ekonometryczne
            5.1.2. Drzewa regresyjne
            5.1.3. Modele analogowe
            5.1.4. Modele ze zmiennymi wiodącymi
            5.1.5. Testy rynkowe
      5.2. Modele formalne II rodzaju

  6. Modele nieformalne

      6.1. Prognozowanie na podstawie opinii osób bezpośrednio zajmujących się sprzedażą
      6.2. Prognozowanie na podstawie opinii kierownictwa przedsiębiorstwa
      6.3. Prognozowanie na podstawie opinii ekspertów spoza przedsiębiorstwa
      6.4. Prognozowanie na podstawie badań intencji nabywców
      6.5. Prawdopodobieństwo subiektywne

  7. Integracja modeli formalnych z ocenami ekspertów. Monitorowanie prognoz

      7.1. Integracja modeli formalnych z ocenami ekspertów
            7.1.1. Kombinacja prognoz
            7.1.2. Korygowanie prognoz budowanych na podstawie modeli formalnych i rodzaju
            7.1.3. Konstruowanie prognoz na podstawie modeli formalnych II rodzaju
      7.2. Monitorowanie prognoz

Część III. Prognozowanie w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

  8. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

      8.1. Pojęcia wstępne
8.2. Źródła danych
      8.3. Metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
            8.3.1. Analiza wskaźnikowa
            8.3.2. Inne metody oceny sytuacji finansowej

  9. Prognozowanie i symulacje finansowe w przedsiębiorstwie

      9.1. Przedmiot i cel prognozowania finansowego w przedsiębiorstwie
      9.2. Procedura prognozowania i symulacji finansowych
      9.3. Metody prognozowania finansowego
            9.3.1. Budżetowanie
            9.3.2. Metoda procentu od sprzedaży i jej warianty
      9.4. Przykłady zastosowań metod prognozowania finansowego
            9.4.1. Budżet gotówki
            9.4.2. Sprawozdania finansowe pro forma

  10. Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstw

      10.1. Istota prognozowania bankructwa
      10.2. Etapy budowy modeli prognozowania bankructwa
      10.3. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw

  Tablice statystyczne
  Bibliografia
  Indeks