Prognozowanie w przedsiębiorstwie

Metody i ich zastosowanie


Prognozowanie w przedsiębiorstwie

Nakład wyczerpany

Autor: Paweł Dittmann
Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o.
Wydanie: Kraków, 2008 (wydanie IV, zmienione)
ISBN: 978-83-7526-175-2
Liczba stron: 316

Prognozowanie to przewidywanie przyszłych zdarzeń, którego celem jest zmniejszenie ryzyka w procesie podejmowania decyzji. W książce przedstawiono obecny stan wiedzy na temat konstruowania prognoz. Omówiono ich znaczenie dla zarządzania oraz sam przebieg procesu prognozowania. Spośród wielu znanych metod prognozowania zjawisk gospodarczych zaprezentowano szerzej te, które są najlepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw.

w kolejnym wydaniu książki zachowano podstawową strukturę i treść poprzednich edycji. Zostały zmodyfikowane niektóre jej fragmenty oraz wprowadzone uzupełnienia związane z budową prognoz przez ekspertów. Zamieszczono także przykłady budowy prognoz z użyciem, coraz bardziej popularnego, pakietu STATISTICA.

Publikacja może być wykorzystywana zarówno jako podręcznik akademicki, jak i przewodnik dla menedżerów tworzących prognozy i posługujących się nimi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


O autorze:

Prof. dr hab. Paweł Dittmann jest kierownikiem Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, prowadzi też zajęcia w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. W swoich pracach badawczych skupia się na kwestii zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i na systemach prognostycznych przedsiębiorstw. Jest konsultantem w dziedzinie budowy systemów prognostycznych w przedŹsiębiorstwach, prowadzi też szkolenia z tego zakresu. Autor licznych publikacji dotyczących metod prognozowania, współautor książki Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania wyróżnionej nagrodą ministra Edukacji Narodowej.

Spis treści:

  Wstęp

  1.  Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
       Informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem
       Znaczenie prognoz w zarządzaniu przedsiębiorstwem
       Podstawy prognozowania
       Prognozowanie – podstawowe pojęcia
       Proces prognostyczny
       Klasyfikacja metod prognozowania
       Pytania
  2.  Dane prognostyczne
       Wymagania, jakie powinny spełniać dane
       Postać danych
       Statystyczna obróbka danych
           Transformacja danych
           Agregacja danych
           Uzupełnianie brakujących danych
       Statystyczna analiza danych
       Pytania
  3.  Metody oparte na modelach szeregu czasowego
       Składowe szeregu czasowego
       Identyfikacja postaci składowej systematycznej szeregu
       Identyfikacja obserwacji odstających
       Modele szeregów czasowych
       Modele szeregów czasowych z trendem
           Modele analityczne
           Modele wygładzania wykładniczego dla szeregów czasowych z trendem
       Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi
           Metoda wskaźników
           Iteracyjna metoda dekompozycji szeregu czasowego
           Analiza harmoniczna
           Modele wygładzania wykładniczego dla szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi
       Modele szeregów czasowych z wahaniami cyklicznymi
       Modele autoregresji i średniej ruchomej (ARMA, ARIMA)
       Pytania
  4.  Metody oparte na modach ekonomicznych
       Wprowadzenie
       Budowa modelu
           Wybór zmiennych objaśniających modelu
           Wybór postaci analitycznej modelu
           Estymacja i weryfikacja modelu
       Jednorównaniowe liniowe modele ekonomiczne
           Estymacja i weryfikacja modelu
           Zastosowanie modelu
           Ekonomiczne modele wahań sezonowych
       Nieliniowe modele ekonomiczne
           Modele liniowe względem parametrów
           Modele linearyzowane
           Modele nieliniowe w ścisłym sensie
       Regresja ważona
       Regresja logitowa i probitowa
       Regresja krokowa
       Identyfikacja obserwacji odstających
       Pytania
  5.  Inne metody ilościowe
       Modele analogowe
       Modele ze zmiennymi wiodącymi
       Modele analizy kohortowej
       Testy rynkowe
       Pytania
  6.  Metody jakościowe
       Metoda delficka, burza mózgów
       Prognozowanie na podstawie opinii osób bezpośrednio zajmujących się sprzedażą
       Prognozowanie na podstawie opinii kierownictwa przedsiębiorstwa
       Prognozowanie na podstawie opinii ekspertów spoza przedsiębiorstwa
       Prognozowanie na podstawie badań intencji nabywców
       Prawdopodobieństwo subiektywne w metodach jakościowych
       Pytania
  7.  Systemy prognostyczne przedsiębiorstwa
       Pojęcie, budowa i zadania systemu
       Baza danych prognostycznych
       Metody statystycznej obróbki i analizy danych prognostycznych
       Metody prognozowania. Integracja metod ilościowych z ocenami ekspertów
           Ocena ekspertów w procesie strukturalizacji problemu prognostycznego
           Korygowanie prognoz budowanych metodami jakościowymi
           Kombinacja prognoz
           Korygowanie prognoz budowanych metodami ilościowymi na podstawie modeli formalnych i rodzaju
           Konstruowanie prognoz wyznaczanych metodami ilościowymi na podstawie modeli formalnych II rodzaju
           Wybór sposobu integracji
       Programy komputerowe
       Monitorowanie prognoz
       Pytania
  8.  Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa
       Prognozy koniunktury gospodarczej
       Prognozy koniunktury konsumenckiej
       Prognozy demograficzne
       Prognozy innych czynników otoczenia dalszego przedsiębiorstwa
       Pytania
  9.  Prognozowanie wielkości sprzedaży
       Pojęcie prognozy sprzedaży
       Proces prognozowania
       Metody prognozowania sprzedaży, analizy przypadków
           Prognozowanie sprzedaży produktów obecnych na rynku od dłuższego czasu
           Prognozowanie sprzedaży produktów niedawno wprowadzonych na rynek
           Prognozowanie sprzedaży produktów wprowadzanych na rynek
       Pytania
  10.  Prognozowanie finansowe
       Planowanie finansowe
       Prognozowanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
       Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa
       Pytania
  Tablice statystyczne
  Bibliografia
  Indeks