Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw


Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

Cena: 50 zł

Zamów

Autorzy: Błażej Prusak
Wydawca: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Wydanie: Warszawa, 2005
ISBN: 83-7251-524-7
Liczba stron: 207

Coraz większe problemy przedsiębiorstw z utrzymaniem się na rynku powodują, że część z nich upada. Szczególnie ostatnie dziesięciolecie zaznaczyło się licznymi zarówno małych, jak i też dużych przedsiębiorstw. Związane to było często z ich niedostosowaniem się się do reguł obowiązujących w gospodarce rynkowej. Dlatego też akcjonariusze, inwestorzy muszą przewidywać moment, w którym należy się wycofać lub przeprowadzić działania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Stąd propozycja wydawnicza B.Prusaka pt. „Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw”. Jest to jedna z obszerniejszych publikacji zawierających fundamentalne treści z zakresu technik stosowanych w analizie zagrożenia przedsiębiorstw upadkiem. (…) Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że chociaż na rynku wydawniczym znajduje się szereg opracowań z tego zakresu, to sposób ujęcia ich w tym opracowaniu jest odmienny od dotychczas publikowanych. Przejrzysty układ treści poszczególnych rozdziałów ułatwia czytelnikowi wyszukiwanie interesujących go problemów.

Z recenzji dr hab. Teresy Martyniuk prof. nadzw. UG

Spis treści:

 • Wstęp
 • Rozdział 1 Etapy budowy i oceny modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
  • 1.1 Etap 1 – Określenie celu budowy modeli oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
  • 1.2 Etap 2 – Zdefiniowanie przedsiębiorstwa zagrożonego upadkiem z punktu widzenia prowadzonej analizy
  • 1.3 Etap 3 – Dobór materiału statystycznego niezbędnego do oszacowania modeli
  • 1.4 Etap 4 – Określenie zmiennych objaśniających
  • 1.5 Etap 5 – Dobór technik budowy modeli
  • 1.6 Etap 6 – Wyznaczenie punktu granicznego
  • 1.7 Etap 7 – Testowanie oszacowanych modeli przy wykorzystaniu obiektów spoza próby uczącej
  • 1.8 Etap 8 – Analiza porównawcza modeli oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
 • Rozdział 2 Wybrane techniki stosowane w analizie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
  • 2.1 Jednowymiarowa analiza dyskryminacyjna
  • 2.2 Liniowa wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna
  • 2.3 Analiza logitowa
  • 2.4 Sztuczne sieci neuronowe
  • 2.5 Analiza porównawcza wybranych technik, stosowanych w obszarze prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
 • Rozdział 3 Metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
  • 3.1 Macierz klasyfikacji przedsiębiorstw
  • 3.2 Iloraz szans
  • 3.3 Współczynnik dokładności i krzywe koncentracji
  • 3.4 Współczynnik Briera
  • 3.5 Współczynnik wiarygodności modelu prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw – L (model)
 • Rozdział 4 Polskie doświadczenia w obszarze prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
  • 4.1 wprowadzenie
  • 4.2 Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie zagrożenia finansowego polskich przedsiębiorstw
  • 4.3 Charakterystyka badań nad zagrożeniem finansowym przedsiębiorstw w warunkach polskich, przy wykorzystaniu modeli mikroekonometrycznych
  • 4.4 Podsumowanie
 • Zakończenie
 • Aneks
  • Szczególne koncepcje prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
  • Bibliografia
  • Adresy internetowe
  • Spis tabel
  • Spis rysunków