Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany


Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany

Cena: 53 złZamów

Autorzy: Aleksander Zeliaś, Barbara Pawełek, Stanisław Wanat
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie: Warszawa , 2002
ISBN: 83-208-1368-9
Liczba stron: 463

Książka ta, ze względu na przystępność i przemyślaną konstrukcję, umożliwia Czytelnikom zdobycie oraz samodzielne doskonalenie umiejętności stosowania metod statystycznych. Zawiera bowiem wiele cennych wskazówek przydatnych w analizowaniu różnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Każdy rozdział rozpoczyna się od krótkiego omówienia zagadnień statystyki, a następnie prezentowane są przykłady, które w treści nawiązują do różnorodnych problemów współczesnego świata i Europy (Unii Europejskiej), a także do polskich realiów. Wiele uwagi poświecono interpretacji uzyskanych wyników. Zadania i sprawdziany zostały dobrane tak, aby umożliwić Czytelnikom analizowanie oraz rozwiązywanie problemów o różnym stopniu trudności.

w książce zrezygnowano ze szczegółowego omawiania technik obliczeniowych ze względu na dostępność komputerowych pakietów statystycznych, m. in. Bardzo przyjaznego dla użytkownika pakietu STATISTICA PL 5.1.
Podręcznik ten polecamy szczególnie studentom kierunków ekonomicznych, zarówno w ramach studiów dziennych, jak i zaocznych, a także praktykom zainteresowanym stosowaniem metod statystycznych w swojej działalności.


Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1
Istota i przedmiot statystyki. Prezentacja danych statystycznych

1.1 Przedmiot statystyki
1.2 Etapy badania statystycznego
1.3 Badanie pełne i częściowe
1.4 Populacja generalna i próbna
1.5 Cechy statystyczne
1.6 Szeregi statystyczne
1.7 Tablice statystyczne
1.8 Metody graficznej prezentacji danych
1.9 Skale pomiarowe
1.10 Przykłady
1.11 Zadania
1.12 Sprawdzian

Rozdział 2
Metody opisu struktury zbiorowości

2.1 Wprowadzenie
2.2 Miary położenia

2.2.1 Średnie klasyczne
2.2.2 Przeciętne pozycyjne oraz kwantyle

2.3 Miary zmienności

2.3.1 Bezwzględne miary zmienności
2.3.2 Równość wariancyjna

2.4 Miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji

2.4.1 Miary asymetrii
2.4.2 Miary spłaszczenia i koncentracji

2.5 Przykłady
2.6 Zadania
2.7 Sprawdziany

Rozdział 3
Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych

3.1 Wprowadzenie
3.2 Współczynnik korelacji liniowej Bravaisa-Pearsona
3.3 Współczynnik korelacji cząstkowej Kendalla
3.4 Współczynnik korelacji wielorakiej
3.5 Korelacja rang

3.5.1 Korelacja rang Spearmana
3.5.2 Korelacja rang Kendalla

3.6 Miary korelacji miedzy cechami wyrażonymi na skalach nominalnych
3.7 Analiza regresji liniowej
3.8 Ocena oszacowanej funkcji regresji liniowej
3.9 Liniowa regresja wieloraka
3.10 Korelacja i regresja nieliniowa
3.11 Przykłady
3.12 Zadania
3.13 Sprawdziany

Rozdział 4
Metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych

4.1 Wprowadzenie
4.2 Mechaniczne metody wyodrębniania trendu
4.3 Analityczne metody wyznaczania trendu

4.3.1 Trend liniowy
4.3.2 Trend paraboliczny
4.3.3 Trend w postaci wielomianu stopnia trzeciego
4.3.4 Trend wykładniczy
4.3.5 Trend potęgowy
4.3.6 Trend hiperboliczny i i II

4.4 Metody wyodrębniania wahań sezonowych
4.5 Ekstrapolacja trendów
4.6 Przykłady
4.7 Zadania
4.8 Sprawdziany

Rozdział 5
Elementy rachunku prawdopodobieństwa

5.1 Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

5.1.1 Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
5.1.2 Częściowe definicje prawdopodobieństwa
5.1.3 Prawdopodobieństwo warunkowe
5.1.4 Prawdopodobieństwo całkowite, wzór i postulat Bayesa

5.2 Zmienne losowe jednowymiarowe

5.2.1 Zmienna losowa skokowa
5.2.2.Zmienna losowa ciągła

5.3 Parametry rozkłady zmiennej losowej

5.3.1 Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej skokowej
5.3.2 Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej ciągłej

5.4 Przykłady
5.5 Zadania
5.6 Sprawdziany

Rozdział 6
Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne

6.1 Rozkłady jednowymiarowej zmiennej losowej skokowej

6.1.1 Rozkład jednopunktowy
6.1.2 Rozkład dwupunktowy
6.1.3 Rozkład dwumianowy Bernoulliego
6.1.4 Rozkład Poissona
6.1.5 Rozkład hipergeometryczny

6.2 Rozkład jednowymiarowej zmiennej losowej ciągłej

6.2.1 Rozkład jednostajny
6.2.2 Rozkład normalny

6.3 Rozkład dwuwymiarowej zmiennej losowej skokowej i ciągłej
6.4 Przykłady
6.5 Zadania
6.6 Sprawdziany

Rozdział 7
Podstawy teorii estymacji

7.1 Wprowadzenie
7.2 Estymacja punktowa

7.2.1 Estymacja wartości średniej w populacji generalnej
7.2.2 Estymacja wariancji
7.2.3 Estymacja wskaźnika struktury

7.3 Estymacja przedziałowa

7.3.1 Przedział ufności dla średniej
7.3.2 Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego
7.3.3 Przedział ufności dla wskaźnika struktury
7.3.4 Ustalenie minimalnej liczebności próby losowej

7.4 Przykłady
7.5 Zadania
7.6 Sprawdziany

Rozdział 8
Weryfikacja hipotez statystycznych

8.1 Uwagi na temat weryfikacji hipotez statystycznych
8.2 Weryfikacja hipotez o wartości parametrów

8.2.1 Test dla wartości średniej w populacji
8.2.2 Testowanie hipotezy o równości dwóch średnich
8.2.3 Test istotności dla wariancji
8.2.4 Testowanie hipotezy o dwóch wariancjach
8.2.5 Testowanie hipotezy o wskaźniku struktury w populacji
8.2.6 Testowanie hipotezy o dwóch wskaźnikach struktury
8.2.7 Test dla współczynnika korelacji liniowej
8.2.8 Test dla współczynnika korelacji wielorakiej
8.2.9 Test dla współczynnika regresji liniowej

8.3 Nieparametryczne testy istotności

8.3.1 Test zgodności chi-kwadrat
8.3.2 Test niezależności chi-kwadrat Pearsona
8.3.3 Test liczby serii do weryfikacji losowości próby

8.4 Przykłady
8.5 Zadania
8.6 Sprawdziany

Odpowiedzi do zadań i sprawdzianów
Literatura