Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu

Metody statystyczne w biologii


Metody statystyczne w biologii

Cena: 26 złZamów

Autor: Włodzimierz Meissner
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie: Gdańsk , 2014 
ISBN: 978-83-7326-134-5 
Liczba stron: 160

Przewodnik skierowany jest do studentów różnych specjalności biologicznych. Zawiera on szczegółowy opis przebiegu ćwiczeń, w jakich biorą udział studenci, posługując się programami ExcelSTATISTICA, oraz kilkanaście zadań do samodzielnego wykonania. W każdym ćwiczeniu podano dokładny opis sposobu jego przeprowadzenia. Ponadto każdy przykład został poprzedzony ogólną informacją na temat zastosowanych metod statystycznego opracowania danych oraz krótkim wyjaśnieniem merytorycznego celu badania. Przykłady (oparte na fikcyjnych danych) dobrano tak, aby pokazać różne najczęściej spotykane w analizie statystycznej sytuacje. Zachęcamy do pobrania danych wykorzystywanych w książce.


Spis treści:

      Od autora
      Wstęp
      Ćwiczenie 1. Arkusz kalkulacyjny MS Excel
      Ćwiczenie 2
            Miary położenia
            Miary rozproszenia
            Miary zmienności
            Miary symetrii i spłaszczenia rozkładu
            Badanie zgodności rozkładu badanej cechy z rozkładem normalnym
            Ustalanie liczby klas w histogramach
      Ćwiczenie 3. Testy dla dwóch prób niezależnych
      Ćwiczenie 4. Testy dla dwóch prób zależnych
      Ćwiczenie 5 i 6. Analiza wariancji (ANOYA) i test Kruskala-Wallisa
      Ćwiczenie 7. Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami
      Ćwiczenie 8. Korelacja i regresja cz. 1
      Ćwiczenie 9. Korelacja i regresja cz. 2
      Ćwiczenie 10. Analiza kowariancji (ANCOVA)
      Ćwiczenie 11. Analiza frekwencji
      Ćwiczenie 12
            Test dla dwóch wskaźników różnorodności Shanonna-Wienera
            Test dla dwóch współczynników zmienności
      Literatura
            Polecane podręczniki
            Wykorzystane publikacje
      Odpowiedzi do zadań
      Spis przykładów
      Lista plików do wykonania ćwiczeń