Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA

 


Analiza danych rynkowych i marketingowychNakład wyczerpany

Autor: Stefan Mynarski
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydanie: Kraków, 2003
ISBN: 83-7252-174-3
Liczba stron: 192

Ogólne informacje o książce

Tematem pracy są proste, a przy tym użyteczne narzędzia oceny rynkowej przedsiębiorstw, którymi są testy statystyczne i miary korelacji. Znajdują one zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach analiz wykorzystujących sondażowe i ankietowe wyniki badań rynku. Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych. Mogą z niej również korzystać pracownicy służb handlowych i marketingowych przedsiębiorstw i instytucji rynkowych oraz pracownicy różnych organizacji i firm, którzy wykorzystują analizy danych rynkowych i marketingowych do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.


Spis treści:

 • Część i – TESTY
  1. TESTY ISTOTNOŚCI
   1. Losowość zjawisk rynkowych i marketingowych
   2. Testowanie hipotez statystycznych
   3. Podział testów
  2. TESTY ZGODNOŚCI
   1. Test zgodności chi-kwadrat
   2. Test zgodności Kołmogorowa
  3. TESTY NIEZALEŻNOŚCI
   1. Dwie cechy (zmienne)
   2. Trzy i więcej cech (zmiennych)
  4. TESTY NIEPARAMETRYCZNE
   1. Dwie próby niezależne (test serii, test serii Walda-Wolfowitza, test Manna-Whitneya, test Kołmogorowa-Smirnowa)
   2. Trzy i więcej prób niezależnych (test Kruskala-Wallisa, test mediany)
   3. Dwie próby zależne (test McNemara, test znaków, test rangowanych znaków (Wilcoxona))
   4. Trzy i więcej prób zależnych (test Q Cochrana, test ANOVA Friedmana z rangami)
  5. TESTY PARAMETRYCZNE
   1. Jedna próba (przedział ufności, test t oraz Z – dla średniej oraz proporcji)
   2. Dwie próby niezależne (test i oraz Z dla różnicy między średnimi, test Z dla różnicy między proporcjami)
   3. Trzy i więcej prób niezależnych (test F dla różnic między średnimi)
   4. Próby zależne (test t dla różnicy między dwiema, trzema i więcej średnimi)
 • Część II – MIARY KORELACJI
  1. ISTOTA ZALEŻNOŚCI KORELACYJNYCH
   1. Zależności korelacyjne i przyczynowo-skutkowe
   2. Korelacja a regresja
   3. Podział miar korelacji
  2. MIARY SKOJARZENIA CECH
   1. Zmienne dychotomiczne (współczynnik Yule’a)
   2. Zmienne zdychotomizowane (współczynnik Q Kendalla)
   3. Zmienne wielokategorialne (współczynniki C Pearsona, T Czuprowa, V Cramera)
  3. MIARY KORELACJI RANGOWEJ
   1. Dwie zmienne uszeregowane rangowo (współczynnik Kendalla dla rang: niepowiązanych, powiązanych, powiązanych w układzie tablicowym )
   2. Dwie zmienne zróżnicowane rangowo (współczynnik Spearmana dla rang niepowiązanych i powiązanych)
   3. Trzy i więcej zmiennych uszeregowanych rangowo (współczynnik w Kendalla)
  4. MIARY KORELACJI ILOŚCIOWEJ
   1. Dwie zmienne
   2. Trzy i wiecej zmiennych