Krzywe ROC – nowa wersja dodatku

Użytkownicy programu STATISTICA w wersji 9 mogą korzystać z nowej, rozszerzonej wersji dodatku służącego do wyznaczania krzywych ROC mających zastosowanie w wielu dziedzinach i różnych obszarach analiz danych.
Nowa wersja programu ROC pozwala m.in. na:
[Krzywe ROC]

  • kreślenie krzywych ROC dla prób zależnych i niezależnych,
  • obliczanie pola powierzchni pod krzywą,
  • możliwość porównywania istotności różnicy pól pomiędzy dwiema krzywymi
  • ustalanie optymalnego punktu odcięcia dla podanych kosztów błędnej klasyfikacji i prawdopodobieństw a priori występowania badanego zjawiska
  • obliczanie miar FP,TP FN, FP, Sensity, Specyficty, ACC, PPV, NPV, False positive ratio, False negative ratio, LR dla wszystkich możliwych punktów odcięcia

Dodatek ten można pobrać z naszych stron internetowych.