Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesów azotowania próżniowego stali narzędziowych
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka (Zakład Metod Numerycznych w Nauce o Materiałach, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka)

Wykorzystanie programu Statistica do rozwiązywania złożonych zagadnień w obszarze inżynierii materiałów budowlanych
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr inż. Janusz Konkol, Katedra Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa, Politechnika Rzeszowska

Wykorzystanie analizy asocjacyjnej w zarządzaniu serwisem floty pojazdów
mgr Mateusz Marzec, Katedra Robotyki i Mechatroniki, AGH

Zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy właściwości reologicznych i zawartości powietrza w mieszankach samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych
 Zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy właściwości reologicznych i zawartości powietrza w mieszankach samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych Zastosowanie narzędzi statystycznych do analizy właściwości reologicznych i zawartości powietrza w mieszankach samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych
dr Aleksandra Kostrzanowska, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

Dobór planu doświadczenia i analiza wyników w badaniach technicznych
 Dobór planu doświadczenia i analiza wyników w badaniach technicznych  Dobór planu doświadczenia i analiza wyników w badaniach technicznych
Autor: dr inż. Jacek Pietraszek, Politechnika Krakowska, Instytut Informatyki Stosowanej

Koncepcja Quality by Design z punktu widzenia statystycznej analizy danych
Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i symulacji procesów nawęglania próżniowego stali
 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i symulacji procesów nawęglania próżniowego stali 
Autor: Emilia Stańczyk-WołowiecInstytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka

Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych
 Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych 
Autor: Iwona Stan-KłeczekWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunatnego w myśl zasad międzynarodowych
 Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunatnego w myśl zasad międzynarodowych 
Autor: Barbara BielowiczWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Proces mieszania wieloskładnikowych materiałów ziarnistych w mieszalniku ślimakowym
 Proces mieszania wieloskładnikowych materiałów ziarnistych w mieszalniku ślimakowym 
Autor: Jolanta KrólczykWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Ocena jakości nadruku fleksograficznego na wybranych foliach biodegradowalnych
 Ocena jakości nadruku fleksograficznego na wybranych foliach biodegradowalnych 
Autor: Joanna Ewa IzdebskaZakład Technologii Poligraficznych, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Politechnika Warszawska

Modelowanie procesu mieszania materiałów ziarnistych w mieszalniku przesypowym
 Modelowanie procesu mieszania materiałów ziarnistych w mieszalniku przesypowym 
Autor: Dominika MatuszekKatedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska

Kształtowanie samozagęszczalności betonów wysokowartościowych
 Kształtowanie samozagęszczalności betonów wysokowartościowych 
Autor: Aleksandra KostrzanowskaWydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową
 Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową 
Autor: Maciej SzaleniecInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

Wykorzystanie data mining do oceny produktów na podstawie widma NIR
 Wykorzystanie data mining do oceny produktów na podstawie widma NIR 
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Sieci neuronowe i regresja wieloraka – czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych?
 Sieci neuronowe i regresja wieloraka - czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych?  Sieci neuronowe i regresja wieloraka - czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych?
Autor: Maciej Szaleniec – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

Zastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych
 Zastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych  Zastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych
Autor: Joanna Chwiej – Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej

Rozwiązania analityczne dla badań innowacyjnych
 Rozwiązania analityczne dla badań innowacyjnych  Rozwiązania analityczne dla badań innowacyjnych
Autor: Piotr Wójtowicz – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu
 Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu  Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu
Autor: Janusz Konkol – Politechnika Rzeszowska, Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa

Planowanie eksperymentów w praktyce w farmacji
 Planowanie eksperymentów w praktyce w farmacji  Planowanie eksperymentów w praktyce w farmacji
Autor: Krzysztof Woyna-Orlewicz – PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A.

Jak ugotować dobrą zupę, czyli modelowanie procesów wsadowych z wykorzystaniem MSPC na przykładzie procesu polimeryzacji
 Jak ugotować dobrą zupę, czyli modelowanie procesów wsadowych z wykorzystaniem MSPC na przykładzie procesu polimeryzacji  Jak ugotować dobrą zupę, czyli modelowanie procesów wsadowych z wykorzystaniem MSPC na przykładzie procesu polimeryzacji
Autor: Tomasz Demski – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Zastosowania data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych
 Zastosowania data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych  Zastosowania data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych
Autor: Mariusz Gibiec – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki

Redukcja wymiaru sytuacji problemowej metodą analizy czynnikowej
 Redukcja wymiaru sytuacji problemowej metodą analizy czynnikowej  Redukcja wymiaru sytuacji problemowej metodą analizy czynnikowej
Autor: Ryszard Kłos – Akademia Marynarki Wojennej

Walidacja metod pomiarowych
 Walidacja metod pomiarowych  Walidacja metod pomiarowych
Autor: Michał Iwaniec – StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach wpływu spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych
 Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach wpływu spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych  Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach wpływu spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych
Autor:Iwona Stan-Kłeczek – Katedra Geologii Stosowanej, Uniwersytet Śląski

Analiza obszarów leśnych w systemach informacji przestrzennej wspomaganych systemami ekspertowymi i sztucznymi sieciami neuronowymi
 Analiza obszarów leśnych w systemach informacji przestrzennej wspomaganych systemami ekspertowymi i sztucznymi sieciami neuronowymi 
Autor:Wiktor Tracz -Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Automatyczna identyfikacja wybranych symboli notacji muzycznej
 Automatyczna identyfikacja wybranych symboli notacji muzycznej 
Autor:Marcin Luckner – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Badania procesu sedymentacji w osadniku z wypełnieniem płytowym i profilowym
 Badania procesu sedymentacji w osadniku z wypełnieniem płytowym i profilowym 
Autor:Edyta Kujawska -Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej, Politechnika Śląska, Gliwice

Chemizm wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej w rejonie między Obrą a Wartą
 Chemizm wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej w rejonie między Obrą a Wartą 
Autor:Krzysztof Dragon -Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych
 Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych  Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych
Autor:Marzena Marcinowska, Marek Nawalany – Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo-objętościowej u pacjentów z wodogłowiem
 Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo-objętościowej u pacjentów z wodogłowiem  Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo-objętościowej u pacjentów z wodogłowiem
Autor:Magdalena Kasprowicz – Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Parametryczna identyfikacja struktur mechanicznych tłumionych w sposób nieciągły w zastosowaniu do obudowy kotwiowej
 Parametryczna identyfikacja struktur mechanicznych tłumionych w sposób nieciągły w zastosowaniu do obudowy kotwiowej 
Autor:Andrzej Staniek – Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Sekwencyjna alokacja w badaniach klinicznych
 Sekwencyjna alokacja w badaniach klinicznych 
Autor:Justyna Kolat – Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska

System automatycznej analizy wzorców zmienności w rytmie serca płodu
 System automatycznej analizy wzorców zmienności w rytmie serca płodu 
Autor:Paweł Łabaj – Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach

Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych
 Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych 
Autor:Anna Lewandowska, Zenon Foltynowicz – Katedra Ekologii Produktów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów
 Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów 
Autor:Janusz Konkol – Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa, Politechnika Rzeszowska

Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej
 Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej  Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej
Autor:Monika Kaźmierczuk – Zakład Geofizyki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Metodyka analizy i prognozy obciążeń elektroenergetycznych systemów lokalnych
 Metodyka analizy i prognozy obciążeń elektroenergetycznych systemów lokalnych 
Autor: Jacek Łyp – Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w wybranym regionie
 Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w wybranym regionie 
Autor: Marcin Zawada – Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych
 Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych  Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych
Autor: Paweł Urbański – Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

Piaskobetony specjalne na bazie piasku odpadowego modyfikowane mikrokrzemionką i zbrojeniem rozproszonym
 Piaskobetony specjalne na bazie piasku odpadowego modyfikowane mikrokrzemionką i zbrojeniem rozproszonym 
Autor: Jacek Katzer – Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych, Politechnika Koszalińska, Koszalin

Studia nad zastosowaniem statystycznego sterowania procesem technologicznym w przemyśle mleczarskim zgodnie z systemem zarządzania jakością
 Studia nad zastosowaniem statystycznego sterowania procesem technologicznym w przemyśle mleczarskim zgodnie z systemem zarządzania jakością 
Autor: Anna Sylwia Tarczyńska – Instytut Rozwoju Mleczarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Własności powłok metalowo-ceramicznych nałożonych na podłoże żeliwne
 Własności powłok metalowo-ceramicznych nałożonych na podłoże żeliwne 
Autor: Robert Starosta  – Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia

Wpływ chropowatości i powierzchni podłoża ze stali i grubości powłoki kompozytowej na jej wytrzymałość na odrywanie
 Wpływ chropowatości i powierzchni podłoża ze stali i grubości powłoki kompozytowej na jej wytrzymałość na odrywanie 
Autor: Mirosław Walkowski – Instytut Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia

Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków
 Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków 
Autor: Małgorzata Basińska – Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, Poznań