Poziom istotności i granica rozsądku – problem porównań wielokrotnych w badaniach naukowych na przykładach z zakresu biologii behawioralnej człowieka
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocąOdkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr Dariusz Danel (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Antropologii, Wrocław)

Planowanie doświadczeń i statystyczna analiza danych eksperymentalnych na przykładzie doświadczenia rolniczego
Odkrywanie przyczyn powstawania wad produktów za pomocą
dr inż. Dariusz Mańkowski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Zastosowanie analizy głównych składowych i wielowymiarowej regresji liniowej do modelowania skali oddziaływania źródeł zanieczyszczeń środowiska
dr hab. Aleksander Astel, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku

Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i klasyfikacyjnych sieci neuronowych do przewidywania zjawiska samoniezgodności kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) w oparciu o eksperymenty elektroforetyczne
dr hab. Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Zastosowanie wielowymiarowej analizy danych w badaniu wpływu różnych czynników na aktywność dehydrogenazy w ślinie
 Zastosowanie wielowymiarowej analizy danych w badaniu wpływu różnych czynników na aktywność dehydrogenazy w ślinie Zastosowanie wielowymiarowej analizy danych w badaniu wpływu różnych czynników na aktywność dehydrogenazy w ślinie
dr Joanna Giebułtowicz, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Chemometryczne podejście w poszukiwaniu markerów autentyczności polskich odmian miodów
 Chemometryczne podejście w poszukiwaniu markerów autentyczności polskich odmian miodów Chemometryczne podejście w poszukiwaniu markerów autentyczności polskich odmian miodów
dr Maria Chudzińska, Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny
 Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny  Klasyfikatory pojedyncze i zintegrowane jako narzędzie wspomagania medycyny
Autor: dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej

Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych
 Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych  Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych
Autor: dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska

Wpływ czynników degradacji wód na ocenę stanu ekologicznego rzek – wyniki badań doświadczalnych
 Wpływ czynników degradacji wód na ocenę stanu ekologicznego rzek - wyniki badań doświadczalnych  Wpływ czynników degradacji wód na ocenę stanu ekologicznego rzek - wyniki badań doświadczalnych
Autor: dr inż. Szymon Jusik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Zmienność genetyczna PINUS SYLVESTRIS L. na terenie ostoi flor trzeciorzędowych w południowej europie i południowo-zachodniej Azji
 Zmienność genetyczna PINUS SYLVESTRIS L. na terenie ostoi flor trzeciorzędowych w południowej europie i południowo-zachodniej Azji 
Autor: Anna K. JasińskaInstytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik

Zmienność jałowca fenickiego JUNIPERUS PHOENICEA L. (cupressaceae) w ramach zasięgu gatunku
 Zmienność jałowca fenickiego JUNIPERUS PHOENICEA L. (cupressaceae) w ramach zasięgu gatunku 
Autor: Małgorzata MazurKatedra Botaniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych
 Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych 
Autor: Iwona Stan-KłeczekWydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Rola okrzemek bentosowych w biologicznej ocenie jakości wody rzeki Bzury
 Rola okrzemek bentosowych w biologicznej ocenie jakości wody rzeki Bzury 
Autor: Ewelina SzczepockaZakład Algologii, Katedra Algologii i Mikologii, Uniwersytet Łódzki

Prognozowanie istotnych informacji dla racjonalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków
 Prognozowanie istotnych informacji dla racjonalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków 
Autor: Monika Paluch-PukWydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Optymalizacja i zastosowanie metody ICP-MS jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie. Markery autentyczności miodu
 Optymalizacja i zastosowanie metody ICP-MS jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie. Markery autentyczności miodu 
Autor: Maria ChudzińskaPracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Okrzemki bentosowe rzeki Pilicy
 Okrzemki bentosowe rzeki Pilicy 
Autor: Bogusław SzulcKatedra Algologii i Mikologii, Uniwersytet Łódzki

Ocena wybranych parametrów agrometeorologicznych mierzonych przyrządami klasycznymi i za pomocą stacji automatycznej
 Ocena wybranych parametrów agrometeorologicznych mierzonych przyrządami klasycznymi i za pomocą stacji automatycznej 
Autor: Joanna Kajewska-SzkudlarekInstytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Modelowanie przestrzenne zmian pokrycia terenu
 Modelowanie przestrzenne zmian pokrycia terenu 
Autor: Katarzyna OstapowiczZakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Metoda MDR jako narzędzie analizy statystycznej danych genetycznych
 Metoda MDR jako narzędzie analizy statystycznej danych genetycznych 
Autor: Justyna HukInstytut Matematyczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski

Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i metod sztucznej inteligencji
 Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i metod sztucznej inteligencji 
Autor: Monika JanaszekKatedra Podstaw Inżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową
 Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową 
Autor: Maciej SzaleniecInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

Adaptacje ARABIDOPSIS HALLERI do siedlisk bogatych w metale ciężkie w Polsce południowej
 Adaptacje ARABIDOPSIS HALLERI do siedlisk bogatych w metale ciężkie w Polsce południowej 
Autor: Alicja A. Babst-KosteckaInstytut Botaniki im. Władysława Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków; Université des Sciences et Technologies Lille 1

Możliwości zastosowania metod data mining do analizy ilości ścieków dopływających do oczyszczalni
dr Monika Paluch-Puk, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Metodologiczne aspekty badań w biologii człowieka. Wyjaśnianie strategii adaptacyjnej człowieka metodami genetyki ilościowej
 Metodologiczne aspekty badań w biologii człowieka. Wyjaśnianie strategii adaptacyjnej człowieka metodami genetyki ilościowej 
Autor: Joachim Cieślik – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Antropologii

Zastosowania statystyki w badaniach naukowych – potrzeba czy konieczność?
 Zastosowania statystyki w badaniach naukowych - potrzeba czy konieczność? 
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Jaką marchew wybrać na surówkę, czyli przykład zastosowania wybranych modeli dyskryminacyjnych w analizie danych
 Jaką marchew wybrać na surówkę, czyli przykład zastosowania wybranych modeli dyskryminacyjnych w analizie danych 
Autor: Monika Janaszek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Podstaw Inżynierii

Przykład wykorzystania modeli skoringowych w medycynie
 Przykład wykorzystania modeli skoringowych w medycynie 
Autor: Grzegorz Migut – StatSoft Polska

Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia
 Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia 
Autor: Grzegorz Harańczyk – StatSoft Polska

Ilościowa synteza wyników badań pierwotnych- metaanaliza w STATISTICA Zestawie Medycznym
 Ilościowa synteza wyników badań pierwotnych- metaanaliza w STATISTICA Zestawie Medycznym 
Autor: Michał Kusy – StatSoft Polska

Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych
 Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych 
Autorzy: Anna Kabłak-Ziembicka – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Andrzej Sokołowski – Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska

Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia
 Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia 
Autor: Andrzej Sokołowski – Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska

Statystyczne aspekty planowania i analizy wyników badań empirycznych w medycynie
 Statystyczne aspekty planowania i analizy wyników badań empirycznych w medycynie 
Autor: Janusz Wątroba – StatSoft Polska

STATISTICA w medycynie
 STATISTICA w medycynie 
Autor: Arkadiusz Miziołek – StatSoft Polska

Sieci neuronowe i regresja wieloraka – czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych?
 Sieci neuronowe i regresja wieloraka - czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych?  Sieci neuronowe i regresja wieloraka - czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych?
Autor: Maciej Szaleniec – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

Wspomaganie analizy danych za pomocą narzędzi STATISTICA
 Wspomaganie analizy danych za pomocą narzędzi STATISTICA 
Autorzy: Janusz Wątroba i Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. Z o.o.

Zastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych
 Zastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych  Zastosowanie rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej i technik wielowymiarowej analizy wariancji w badaniach nad rolą metali śladowych w procesach neurodegeneracyjnych
Autor: Joanna Chwiej – Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej

Wybrane metody analizy danych jakościowych na przykładzie wyników badań kardiologicznych
 Wybrane metody analizy danych jakościowych na przykładzie wyników badań kardiologicznych  Wybrane metody analizy danych jakościowych na przykładzie wyników badań kardiologicznych
Autor: Jerzy A. Moczko – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Informatyki i Statystyki

Zrozumieć dane i wyniki (na przykładach badań epidemiologicznych)
 Zrozumieć dane i wyniki (na przykładach badań epidemiologicznych)  Zrozumieć dane i wyniki (na przykładach badań epidemiologicznych)
Autor:Ewa Kawalec – Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach wpływu spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych
 Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach wpływu spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych  Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach wpływu spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych
Autor:Iwona Stan-Kłeczek – Katedra Geologii Stosowanej, Uniwersytet Śląski

Analiza obszarów leśnych w systemach informacji przestrzennej wspomaganych systemami ekspertowymi i sztucznymi sieciami neuronowymi
 Analiza obszarów leśnych w systemach informacji przestrzennej wspomaganych systemami ekspertowymi i sztucznymi sieciami neuronowymi 
Autor:Wiktor Tracz -Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Angiogeneza w szpiku kostnym u chorych na chłoniaki nieziarnicze
 Angiogeneza w szpiku kostnym u chorych na chłoniaki nieziarnicze  Angiogeneza w szpiku kostnym u chorych na chłoniaki nieziarnicze
Autor:Rafał Becht -Klinika Hematologii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

Ambulatoryjna opieka kardiologiczna w opinii pacjentów
 Ambulatoryjna opieka kardiologiczna w opinii pacjentów 
Autor:Maciej Wójcik -Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Badania procesu sedymentacji w osadniku z wypełnieniem płytowym i profilowym
 Badania procesu sedymentacji w osadniku z wypełnieniem płytowym i profilowym 
Autor:Edyta Kujawska -Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej, Politechnika Śląska, Gliwice

Chemizm wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej w rejonie między Odrą a Wartą
 Chemizm wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej w rejonie między Odrą a Wartą 
Autor:Krzysztof Dragon -Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ekspresja osteopontyny i trombospondyny w nowotworze jelita grubego
 Ekspresja osteopontyny i trombospondyny w nowotworze jelita grubego 
Autor:Marzena Łubkowska -Zakład Medycyny Molekularnej, Akademia Medyczna w Gdańsku

Mikrostruktura mięśnia najdłuższego grzbietu świń kilku ras z uwzględnieniem genotypu odporności na stres (RYR1)
 Mikrostruktura mięśnia najdłuższego grzbietu świń kilku ras z uwzględnieniem genotypu odporności na stres (RYR1) 
Autor:Joanna Bogucka -Zakład Histologii Zwierząt, Katedra Biotechnologii Zwierząt, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz

Ocena ekspresji czynnika martwicy nowotworu (TNF) oraz interleukiny-6 (IL-6) przed i w trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) u kobiet w wieku pomenopauzalnym
 Ocena ekspresji czynnika martwicy nowotworu (TNF) oraz interleukiny-6 (IL-6) przed i w trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) u kobiet w wieku pomenopauzalnym 
Autor:Dominik Rachoń -Zakład Immunologii, Katedra Histologii i Immunologii, Akademia Medyczna w Gdańsku

Ocena gospodarki lipidowej, stanu odżywienia i świadomości prozdrowotnej populacji objętej opieką lekarzy rodzinnych
 Ocena gospodarki lipidowej, stanu odżywienia i świadomości prozdrowotnej populacji objętej opieką lekarzy rodzinnych 
Autor:Jacek Jóźwiak -Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych, oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo
 Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych, oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo 
Autor:Bartosz J. Sapilak -Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Ocena sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych
 Ocena sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych 
Autor:Roma Ryś-Jurek -Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań

Ocena udziału czynnego punktowego źródła emisji w wielkości imisji
 Ocena udziału czynnego punktowego źródła emisji w wielkości imisji 
Autor:Dorota Kaleta -Katedra Ochrony Powietrza, Politechnika Śląska, Gliwice

Sezonowość urodzeń chorych na schizofrenię w Polsce
 Sezonowość urodzeń chorych na schizofrenię w Polsce 
Autor:Andrzej Bembenek -I Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Ssaki jako bioindykatory zanieczyszczeń chemicznych w ekosystemach południowego Bałtyku i jeziora Bajkał – implikacje analityczne
 Ssaki jako bioindykatory zanieczyszczeń chemicznych w ekosystemach południowego Bałtyku i jeziora Bajkał - implikacje analityczne 
Autor:Tomasz Ciesielski -Katedra i Zakład Bromatologii, Akademia Medyczna w Gdańsku

Stężenie interleukiny 17 w popłuczynach nosowych i indukowanej plwocinie u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa po prowokacji donosowej alergenem
 Stężenie interleukiny 17 w popłuczynach nosowych i indukowanej plwocinie u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa po prowokacji donosowej alergenem 
Autor:Aleksandra Semik-Orzech -Wydział Lekarski, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Typologia młodych lekarzy polskich
 Typologia młodych lekarzy polskich 
Autor:Wojciech Bolanowski -Zakład Medycyny Społecznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Wpływ warunków przechowywania na profil związków polifenolowych i jakość sensoryczną wybranych soków cytrusowych
 Wpływ warunków przechowywania na profil związków polifenolowych i jakość sensoryczną wybranych soków cytrusowych 
Autor:Inga Klimczak, Maria Małecka -Katedra Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych, Wydział Towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Wpływ zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na stabilność postawy ciała
 Wpływ zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na stabilność postawy ciała 
Autor:Agnieszka Pisula -Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i dokarmiania dolistnego na wartość biologiczną marchwi
 Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i dokarmiania dolistnego na wartość biologiczną marchwi 
Autor:Sylwester Smoleń -Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Wydział Ogrodniczy, Akademia Rolnicza w Krakowie

Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej
 Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej  Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej
Autor:Monika Kaźmierczuk – Zakład Geofizyki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zastosowanie wielowymiarowych technik eksploracyjnych w badaniach morfologicznych ryb na przykładzie karpia (cyprinus carpio l.)
 Zastosowanie wielowymiarowych technik eksploracyjnych w badaniach morfologicznych ryb na przykładzie karpia (cyprinus carpio l.) 
Autor:Anna Małgorzata Wiśniewska -Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zmiany zooplanktonu wywołane presją ryb w wybranych jeziorach eutroficznych
 Zmiany zooplanktonu wywołane presją ryb w wybranych jeziorach eutroficznych 
Autor:Jacek Tunowski -Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Zmienność morfologiczna trzcinnika pstrego [calamagrostis varia]
 Zmienność morfologiczna trzcinnika pstrego [calamagrostis varia] 
Autor:Beata Paszko -Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera, Kraków

Zróżnicowanie antropologiczne populacji ludzkich z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich w świetle problemów etnogenezy Słowian
 Zróżnicowanie antropologiczne populacji ludzkich z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich w świetle problemów etnogenezy Słowian 
Autor:Robert Dąbrowski -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk”, Nowa Sól

Zróżnicowanie międzygatunkowe trzcinników [calamagrostis] w obrębie sekcji deyeuxia
 Zróżnicowanie międzygatunkowe trzcinników [calamagrostis] w obrębie sekcji deyeuxia 
Autor:Beata Paszko – Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera, Kraków

Wpływ płci na farmakokinetykę wybranych leków
 Wpływ płci na farmakokinetykę wybranych leków  Wpływ płci na farmakokinetykę wybranych leków
Autor:Lucyna Konieczna, Henryk Lamparczyk – Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Gdańsku

Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych
 Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych  Efektywność wybranych metod szacowania udziału źródeł punktowych w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych
Autor:Marzena Marcinowska, Marek Nawalany – Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo-objętościowej u pacjentów z wodogłowiem
 Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo-objętościowej u pacjentów z wodogłowiem  Modelowanie wewnątrzczaszkowej kompensacji ciśnieniowo-objętościowej u pacjentów z wodogłowiem
Autor:Magdalena Kasprowicz – Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Bioindykacja + Chemometria = ?
 Bioindykacja + Chemometria = ?  Bioindykacja + Chemometria = ?
Autorzy:Karolina Astel – Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej,Aleksander Astel – Pomorska Akademia Pedagogiczna, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Chemii Środowiskowej

Krytyczne studia taksonomiczne nad Elymus repens (L.) Gould
 Krytyczne studia taksonomiczne nad Elymus repens (L.) Gould  Krytyczne studia taksonomiczne nad Elymus repens (L.) Gould
Autor:Magdalena Szczepaniak -Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera w Krakowie,
Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych

Znaczenie syntetazy tymidylowej w rokowaniu u chorych z rakiem jelita grubego
 Znaczenie syntetazy tymidylowej w rokowaniu u chorych z rakiem jelita grubego 
Autor:Anna Patla -Katedra i Klinika Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

O zastosowaniu statystycznych metod rozpoznawania obrazów do wspomagania procesów podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej
 O zastosowaniu statystycznych metod rozpoznawania obrazów do wspomagania procesów podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej  O zastosowaniu statystycznych metod rozpoznawania obrazów do wspomagania procesów podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej
Autor:Małgorzata Misztal -Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych

Co warunkuje siłę, moc i wytrzymałość mięśni szkieletowych człowieka?
 Co warunkuje siłę, moc i wytrzymałość mięśni szkieletowych człowieka?  Co warunkuje siłę, moc i wytrzymałość mięśni szkieletowych człowieka?
Autor:prof. Jerzy A. Żołądź -Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Fizjologii Mięśni

Przykłady statystycznej analizy wyników badań nad wydolnością fizyczną człowieka
 Przykłady statystycznej analizy wyników badań nad wydolnością fizyczną człowieka  Przykłady statystycznej analizy wyników badań nad wydolnością fizyczną człowieka
Autorzy: dr Janusz Wątroba -Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Antropomotoryki; StatSoft Polska Sp. Z o.o.
prof. Jerzy A. Żołądź -Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Fizjologii Mięśni

Analiza chemometryczna aktywności cytotoksycznej pochodnych imidazoakrydonu i triazoloakrydonu
 Analiza chemometryczna aktywności cytotoksycznej pochodnych imidazoakrydonu i triazoloakrydonu 
Autor: Adela Olejniczak – Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska
 Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska 
Autor: Irena Kropsz – Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza, Wrocław

Analiza wieloletnich zmian w zespołach ryb rzeki Warty
 Analiza wieloletnich zmian w zespołach ryb rzeki Warty 
Autor: Andrzej Kruk – Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Badanie korelacji pomiędzy wybranymi metalami ciężkimi, biopierwiastkami i wskaźnikami hematologicznymi u dzieci
 Badanie korelacji pomiędzy wybranymi metalami ciężkimi, biopierwiastkami i wskaźnikami hematologicznymi u dzieci 
Autor: Joanna Chłopicka – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Badanie wzrostu i rozwoju seradeli (Ornithopus sativus Brot.) w zależności od doboru roślin ochronnych i wybranych elementów agrotechniki
 Badanie wzrostu i rozwoju seradeli (Ornithopus sativus Brot.) w zależności od doboru roślin ochronnych i wybranych elementów agrotechniki 
Autor: Robert Witkowicz – Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza, Kraków

Czynniki rokownicze u chorych dorosłych na chłoniaki nieziarnicze
 Czynniki rokownicze u chorych dorosłych na chłoniaki nieziarnicze 
Autor: Edyta Jabłońska – Klinika Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych IN VITRO
 Czynniki warunkujące ukierunkowany wzrost komórek nerwowych IN VITRO 
Autor: Ewa Stępień – Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Klasyfikacja rzędu Orchidales w świetle analizy fenetycznej
 Klasyfikacja rzędu Orchidales w świetle analizy fenetycznej 
Autor: Piotr Rutkowski Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Metoda ciągłej maderyzacji wina owocowego
 Metoda ciągłej maderyzacji wina owocowego 
Autor: Barbara Maniak – Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin

Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia amfetaminy
 Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia amfetaminy 
Autor: Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Modele przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby
 Modele przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby 
Autor: dr med. Piotr Krzeski – Procter & Gamble Operations Polska

Ocena wpływu różnych systemów ochrony chemicznej stosowanych w uprawie ziemniaka na mikroflorę gleby ze szczególnym uwzględnieniem procesu nitryfikacji
 Ocena wpływu różnych systemów ochrony chemicznej stosowanych w uprawie ziemniaka na mikroflorę gleby ze szczególnym uwzględnieniem procesu nitryfikacji 
Autor: Krystyna Przybulewska Katedra Mikrobiologii, Akademia Rolnicza, Szczecin

Odwzorowanie stępa konia w mechanicznym siodle do hipoterapii
 Odwzorowanie stępa konia w mechanicznym siodle do hipoterapii 
Autor: Alicja Dziuba – Katedra Biomechaniki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Optymalizacja i walidacja metod oznaczania etanolu i innych związków lotnych we krwi. Poszukiwanie markerów choroby alkoholowej
 Optymalizacja i walidacja metod oznaczania etanolu i innych związków lotnych we krwi. Poszukiwanie markerów choroby alkoholowej 
Autor: Dariusz Zuba – Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie

Organizacja zespołów i strategie życiowe ptaków w zróżnicowanym siedliskowo krajobrazie rolniczym okolic Krakowa
 Organizacja zespołów i strategie życiowe ptaków w zróżnicowanym siedliskowo krajobrazie rolniczym okolic Krakowa 
Autor: Stanisław Tworek – Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński; Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Percepcja emocji w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu
 Percepcja emocji w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu 
Autor: Katarzyna Kucharska-Pietura – Międzywydziałowa Katedra Nauk Humanistycznych, Akademia Medyczna, Lublin; Katedra i Klinika Psychiatrii, Akademia Medyczna Lublin

Porównanie modeli klasyfikacyjnych na przykładzie danych dotyczących młodych pacjentów z laminektomią kręgosłupa
 Porównanie modeli klasyfikacyjnych na przykładzie danych dotyczących młodych pacjentów z laminektomią kręgosłupa 
Autor: dr Janusz Wątroba – StatSoft Polska

Refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci z astmą oskrzelową
 Refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci z astmą oskrzelową 
Autor: Jarosław Kwiecień – I Katedra Pediatrii, Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Zaburzeń Rozwoju Wieku Dziecięcego w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Waloryzacja cech morfologicznych i genetycznych w klasyfikacji storczykowatych (Orchidaceae) na przykładzie wybranych gatunków dactylorhiza necker ex nevski
 Waloryzacja cech morfologicznych i genetycznych w klasyfikacji storczykowatych (Orchidaceae) na przykładzie wybranych gatunków dactylorhiza necker ex nevski 
Autor: Julita Minasiewicz  – Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Wartość pokarmowa nasion łubinów oraz wartość biologiczna białka zestawów zbożowo-łubinowych w badaniach na szczurach laboratoryjnych
 Wartość pokarmowa nasion łubinów oraz wartość biologiczna białka zestawów zbożowo-łubinowych w badaniach na szczurach laboratoryjnych 
Autor: Anna Kotlarz – Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin

Wpływ nizinnego zbiornika zaporowego na biocenozę rzeki
 Wpływ nizinnego zbiornika zaporowego na biocenozę rzeki 
Autor: Małgorzata Dukowska Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Wpływ parametrów roboczych obłuskiwacza tarczowego na efektywność obłuskiwania nasion rzepaku
 Wpływ parametrów roboczych obłuskiwacza tarczowego na efektywność obłuskiwania nasion rzepaku 
Autor: Andrzej Anders – Katedra Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wpływ terminu i sposobu zbioru fasoli zwyczajnej (phaseolus vulgaris l.) na przyrost masy nasion i ich wartość użytkową
 Wpływ terminu i sposobu zbioru fasoli zwyczajnej (phaseolus vulgaris l.) na przyrost masy nasion i ich wartość użytkową 
Autor: Anna Wondołowska-Grabowska – Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza, Wrocław

Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach zależności między strukturą chemiczną a aktywnością biologiczną nowych 2,4-dihydroksytiobenzanilidów
 Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach zależności między strukturą chemiczną a aktywnością biologiczną nowych 2,4-dihydroksytiobenzanilidów 
Autor: Krzysztof Jóźwiak – Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Lublinie

Zastosowanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w ocenie prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika u kobiet z guzami przydatkowymi
 Zastosowanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w ocenie prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika u kobiet z guzami przydatkowymi 
Autor: Agata Barbara Smoleń – Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Akademia Medyczna, Lublin

Zdolność różnicowania kinestetycznego a szybkość motorycznego uczenia się
 Zdolność różnicowania kinestetycznego a szybkość motorycznego uczenia się 
Autor: Rafał Wołk Zakład Sportów Zimowych i Wodnych, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

Zmienność morfologiczna Elymus hispidus (Opiz) Melderis
 Zmienność morfologiczna Elymus hispidus (Opiz) Melderis 
Autor: Magdalena Szczepaniak – Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera, Kraków

Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Polsce Północnej i jej wpływ na produktywność rolniczą klimatu
 Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Polsce Północnej i jej wpływ na produktywność rolniczą klimatu 
Autor: Barbara Banaszkiewicz  – Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zmienność wymiarów czaszek jelenia szlachetnego (Cervus elaphus, L.) w Karpatach
 Zmienność wymiarów czaszek jelenia szlachetnego (Cervus elaphus, L.) w Karpatach 
Autor: Izabela Wierzbowska Zakład Badań Łowieckich, Instytut Nauk o Środowisku, Kraków