23.05 | 10:00 – Zestaw Skoringowy – analiza ryzyka dla każdego

Webinarium

Kampanie marketingowe, analiza wniosków kredytowych, windykacja, planowanie remontów i napraw w instalacjach przemysłowych, kontrole administracyjne to na pozór bardzo różne zagadnienia. Jednak w każdym z nich występuje problem typowania w licznym zbiorze obiektów (urządzeń, klientów itp.) tych, które obarczone są największym prawdopodobieństwem wystąpienia interesujących nas – często niepożądanych! – zdarzeń. Skutecznym analitycznym podejściem do takich problemów jest skoring – budowa statystycznego modelu obliczania ryzyka, na podstawie którego możemy następnie przypisać badanym obiektom punktację pozwalającą na sprawne podejmowanie praktycznych decyzji. Zestaw Skoringowy StatSoft Polska to sprawdzone narzędzie umożliwiające przygotowanie danych, identyfikację czynników ryzyka, wreszcie budowę modelu, a następnie jego operacyjne wdrożenie i okresową walidację. Podczas prezentacji zostaną omówione ogólne zagadnienia związane ze skoringiem, przykłady zastosowań tego podejścia oraz pracy w programie. Na zakończenie zaprezentowane będą nowości wprowadzone w obecnej wersji Zestawu Skoringowego.

Zgłoszenie udziału

30.05 | 10:00 – Karty kontrolne – szybki start

Webinarium

Karty kontrolne są podstawowym narzędziem statystycznym wykorzystywanym w zastosowaniach związanych z zapewnieniem jakości w różnych dziedzinach: produkcji, usługach, ochronie zdrowia. Trudno wyobrazić sobie bez nich wdrożenie Six Sigma czy strategii ciągłego doskonalenia procesów i SPC (Statistical Process Control). Stosowanie kart kontrolnych jest wymagane lub zalecane przez wiele norm (m.in. ISO/TS 16949, VDA) i regulacji. Jest to też standard w przemyśle samochodowym i farmaceutycznym. Na webinarium pokażemy, jak szybko utworzyć karty kontrolne w Statistica i dostosować je do rozmaitych potrzeb i wymagań.

Zgłoszenie udziału

06.06 | 10:00 – Wykrywanie nadużyć (fraud detection) z wykorzystaniem analizy danych

Webinarium

Wykrywanie nadużyć (fraud detection) jest jednym z zagadnień, w których analiza danych przynosi największe korzyści. Jest to też sztandarowe zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszyn (machine learning), takich jak: sieci neuronowe, analiza sekwencji, analityka sieciowa i zespoły modeli. Jednocześnie wykrywanie nadużyć (fraud detection) jest specyficzną dziedziną, gdzie występują trudności niespotykane w innych problemach analitycznych. Podczas webinarium przedstawione zostaną najważniejsze zasady, podejścia i praktyczne zalecenia obowiązujące we wspomaganiu wykrywania nadużyć za pomocą zaawanasowanej analizy danych: statystyki i uczenia maszyn.

Zgłoszenie udziału

Zastosowanie statystycznych metod analizy danych w ocenie profili uwalniania

Webinarium

Analiza profilu uwalniania substancji czynnej wykorzystywana jest jako podstawowe narzędzie w kontroli jakości w celu określenia różnic w zmienności wewnątrz i pomiędzy seriami; do rozróżnienia pomiędzy „złą” a „dobrą” serią produktu leczniczego; przewidywania zachowania się produktu in-vivo, do oceny „istotnego podobieństwa” między produktem badanym a referencyjnym oraz do oceny „istotnego podobieństwa” pomiędzy produktami przed i po wprowadzeniu zmian w trakcie cyklu życia. Webinarium przedstawia statystyczne metody wykorzystywane do oceny podobieństwa pomiędzy profilami uwalniania, obejmujące metody graficzne, analityczne metody zależne od modelu i niezależne od modelu rekomendowane przez EMA i FDA. W drugiej części webinarium przedstawiony zostanie moduł zaprojektowany w celu automatyzacji i standaryzacji statystycznej analizy porównawczej profili uwalniania i ułatwiający przygotowanie raportu oceny podobieństwa profili uwalniania dla celów dokumentacji rejestracyjnej.

Przejdź do webinarium

Zastosowanie statystycznych metod analizy danych podczas przeglądu jakości produktu/bieżącej weryfikacji procesu

Webinarium

Jednym z podstawowych celów Farmaceutycznego Systemu Jakości, wg rekomendacji ICH Q10, jest zbudowanie skutecznego programu monitorowania jakości produktu i działania procesu. Istotą wprowadzonych zmian jest systematyczne budowanie wiedzy o procesie i produkcie w trakcie cyklu życia produktu i ciągłe doskonalenie procesu poprzez identyfikację, redukcję i kontrolę źródeł zmienności. Wdrożenie statystycznej kontroli procesu umożliwia systematyczną ocenę stabilności i zdolności procesów technologicznych do spełnienia założonych kryteriów akceptacji w trakcie całego cyklu życia produktu. Webinarium przedstawia ogólne zasady wdrażania statystycznej kontroli procesu oraz wybrane metody analizy danych z przykładami, które mogą być wykorzystane w programie okresowej oceny jakości produktu/bieżącej weryfikacji procesu. W drugiej części webinarium przedstawiony zostanie moduł, zaprojektowany w celu automatyzacji i standaryzacji wykonywania statystycznej analizy danych oraz ułatwiający przygotowanie raportu oceny procesu dla celów okresowego przeglądu jakości produktu/bieżącej weryfikacji procesu.

Przejdź do webinarium

Jak autorzy publikacji naukowych prezentują i interpretują statystyczne wyniki badań?

Webinarium

Głównym celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na sposób, w jaki autorzy publikacji naukowych prezentują statystyczne wyniki prowadzonych przez siebie badań. Najczęściej polega to na odwołaniu się do rezultatów testowania statystycznej istotności odpowiednich hipotez i podejmowaniu jednej z dwóch decyzji: odrzucenie hipotezy zakładającej brak efektu lub stwierdzenie braku podstaw do jej odrzucenia. Wadą takiego podejścia jest trudność w merytorycznej interpretacji otrzymanych wyników. W związku z tym coraz większa liczba renomowanych towarzystw naukowych i czasopism naukowych rekomenduje przedstawianie wyników badań w postaci punktowych i przedziałowych ocen różnych miar wielkości efektu (ang. effect size, ES). W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane zalety takiego podejścia.

Przejdź do webinarium

Jak poprawnie stosować, prezentować i interpretować wyniki analizy przeżyć?

Webinarium

Prezentacja jest poświęcona przedstawieniu podstawowych metod tzw. analizy czasu trwania zjawisk, które w medycynie są wykorzystywane do analizy przeżyć oraz identyfikacji czynników rokowniczych. Omówione zostaną niezbędne podstawy teoretyczne prezentowanych metod, prowadzenie analiz w programie Statistica oraz przygotowanie tabel z wynikami według zasad obowiązujących w większości czasopism medycznych. Krzywa przeżyć będzie szacowana metodą Kaplana-Meiera. Porównywanie przeżywalności w grupach pacjentów oraz badanie wpływu zmiennych kategoryzowanych na przeżycia prowadzone będzie przy pomocy testu log rank. Z kolei ocena wpływu zmiennych ciągłych oraz analizy wieloczynnikowe zostaną wykonane przy pomocy modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.

Przejdź do webinarium

Jak poprawić jakość i efektywność procesów produkcyjnych, korzystając z danych? Od SPC do Industrial IoT

Webinarium

Współczesne czasy określane są jako „era danych”. W szczególności rola gromadzenia i analizy danych w przemyśle jest coraz większa. Decydują o tym coraz większe wymagania odnośnie jakości i bezpieczeństwa procesów i produktów, a także rosnące wymania norm i innych regulacji. Z drugiej strony rosną możliwości techniczne i potencjalne korzyści w dziedzinie analizy danych. Warto także zwrócić uwagę, że wiele koncepcji rozwoju przemysłu, takie jak Przemysł 4.0, czy „smart factory” kładzie duży nacisk na gromadzenie i analizę danych.

Tematem webinarium są nowoczesne strategie i narzędzia analizy danych, począwszy od SPC, przez modelowanie i predykcję, po koncepcję Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) i Edge Analytics bazujące na Dell Statistica.

Przejdź do webinarium

Jak szybko przygotować przejrzyste i użyteczne zestawienie

Webinarium

Statistica Reporting Tables to wygodne i wydajne, działające w środowisku „przeciągnij i upuść”, narzędzie służące do badania dużych zbiorów danych i przedstawiania wyników w postaci tabeli. Podczas seminarium omówione zostaną możliwości tego narzędzia, takie jak: wykorzystanie podstawowych i zaawansowanych statystyk, dowolne korygowanie układu i formatowania tabel, a także analiza zmiennych wielokrotnego wyboru. Zaprezentowane zostaną przykłady analiz danych sprzedażowych wykonane przy użyciu Statistica Reporting Tables oraz łatwy sposób automatyzacji procesu tworzenia raportów.

Przejdź do webinarium

Jak w praktyce korzystać z zaawansowanej analizy danych?

Webinarium

Obecnie korzyści ze stosowania zaawansowanej analizy danych (data science, uczenia maszyn, analityki predykcyjnej) mogą być ogromne, a w przyszłości będą jeszcze większe. Dane stają się jednym z najcenniejszych zasobów, a wydobyta z nich wiedza może być dźwignią rozwoju firm, optymalizacji i innowacji. Jednak praktyczne stosowanie analizy danych w przedsiębiorstwach napotyka na wiele barier. Wystąpienie poświęcone będzie najnowszym rozwiązaniom umożliwiającym przełamanie tych barier i korzystanie z technik statystycznej analizy danych, data science, uczenia maszyn oraz IoT, zarówno przez zaawansowanych badaczy (ang. Expert Data Scientist), jak i „zwykłych pracowników” (ang. Citizen Data Scientist). Ponadto przedstawione zostaną praktyczne wymogi odnośnie odpowiedniej platformy do modelowania oraz przykład kompletnej analizy danych: od przygotowania danych, przez zbudowanie modelu i ocenę jego jakości, do wdrożenia finalnego modelu do bieżącego stosowania. Przykład analizy będzie dotyczył optymalizacji kampanii marketingowej.

Przejdź do webinarium

Jak zadbać o statystyczną istotność wyników badań empirycznych – moc testu i liczebność próby

Webinarium

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki badań naukowych przy ich planowaniu badacz powinien podjąć działania gwarantujące możliwość wykazania merytorycznej i statystycznej istotności wyników badań. Jednym z kluczowych elementów ułatwiających osiągnięcie istotności statystycznej rezultatów badania jest zadbanie o odpowiedni poziom mocy statystycznej stosowanych metod analitycznych. W trakcie webinarium zostaną omówione powiązania występujące pomiędzy poziomem istotności, wielkością efektu, mocą oraz liczebnością próby.

Rozważania teoretyczne zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami obliczania mocy testu i szacowania liczebności próby w środowisku programu Statistica.

Przejdź do webinarium

Szybki start w Statistica

Webinarium

Podczas webinarium krok po kroku zostały przedstawione poszczególne etapy wykonania analizy danych w programie Statistica. Prowadzący zaimportował dane przygotowane w MS Excel, następnie przeprowadził wstępną ocenę danych oraz analizy, które wydobyły podstawowe informacje kryjące się w danych. Pokazaliśmy także, w jaki sposób można dostosowywać do własnych potrzeb otrzymane rezultaty, np. poprzez modyfikację wykresu. Dodatkowo przedstawiliśmy różne formy prezentacji wyników w programie Statistica, a także sposób ich umieszczenia w raporcie MS Word.

Przejdź do webinarium

Kreator testów statystycznych i inne nowości w Zestawie Plus

Webinarium

W trakcie webinarium zostaną przedstawione nowe dodatki w programie Statistica: kreator testów, AMMI, wykres Youdena, badanie ciągów pomiarów, przedziały odniesienia, test nieparametryczny dla układu naprzemiennego prostego, układy niestandardowe ANOVA, CFA (konfiguracyjna analiza częstości) oraz regresję Passinga-Babloka i Deminga.

Prezentowane narzędzia znajdują zastosowanie m.in. w następujących dziedzinach:

 • badaniach medycznych
 • badaniach laboratoryjnych
 • przemyśle
 • marketingu
 • naukach społecznych
 • rolnictwie

Przejdź do webinarium

Walidacja metod pomiarowych

Webinarium

W trakcie webinarium zajmiemy się zagadnieniem walidacji metod wykorzystywanych do pomiarów laboratoryjnych. Omówimy najważniejsze aspekty tego procesu oraz zaprezentujemy metody graficzne i analityczne weryfikujące dokładność (poprawność i precyzję) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Następnie przedstawimy odnowioną wersję narzędzia WMP, pozwalającą na automatyczne generowanie raportów. Program oprócz odświeżonego interfejsu graficznego, został wzbogacony o nowe analizy, zaproponowane w normie PN-ISO 5725. Działanie programu zostanie przedstawione na przykładach przedstawionych w powyższej normie, co przy okazji pozwoli potwierdzić poprawność obliczeń, wykonywanych za pomocą Statistica.

Przejdź do webinarium

Przegląd nowości w Statistica 13.1 PL Efektowna i efektywna wizualizacja z wykorzystaniem Statistica Interactive Visualisations & Dashboards

Webinarium

Webinarium składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje przegląd nowości wprowadzonych w Statistica w wersji 13.1. Przedstawione zostaną modyfikacje dotychczasowych funkcjonalności programu, a także zupełnie nowe moduły i narzędzia.

Druga część webinarium poświęcona jest nowemu rozwiązaniu Statistica Interactive Visualisations & Dashboards. Jest to środowisko pozwalające na tworzenie interaktywnych wizualizacji danych z różnych źródeł, także uaktualnianych w czasie rzeczywistym. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostanie wykorzystanie tego narzędzia do wizualizacji przekrojowych oraz ilustracji trendów czasowych i geograficznych na przykładzie danych sprzedażowych.

Przejdź do webinarium

Zapraszamy na webinarium „Wyznaczanie niepewności pomiaru”

SeminariaWebinarium to adresowane jest do pracowników laboratoriów oraz działów technologicznych, badawczych i jakościowych, dla których precyzyjne oszacowanie niepewności pomiaru stanowi jedno z istotnych zadań. 

W prezentacji pokażemy, w jaki sposób, wykorzystując nowy program – Wyznaczanie Niepewności Pomiaru, bazujący na renomowanym silniku analitycznym Statistica – znacznie skrócić czas potrzebny na analizę danych i raportowanie zgodne z branżowymi standardami. 

Webinarium odbyło się dnia 27 IX 2016.

Przejdź do webinarium

Skoring: od surowych danych do operacyjnego wdrożenia

Webinarium

Webinarium było poświęcone kompletnemu procesowi skoringu: od łatwego przygotowania danych, poprzez budowę skutecznych modeli, po ich szybkie wdrożenie.

Warto stosować podejście skoringowe m.in. w takich obszarach jak:

Webinarium odbyło się dnia 16 VI 2016.

Przejdź do webinarium

Monitorowanie środowiska wytwarzania

Webinarium

Monitorowanie warunków środowiska wytwarzania jest jednym z krytycznych aspektów Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. GMP). Objęte nim są m.in. systemy klimatyzacji, wody oczyszczonej (wody do iniekcji), pary czystej, sprężonego powietrza czy gazów ochronnych, a także powierzchnie urządzeń i pomieszczeń oraz personel. Celem zbierania, przeglądu i analizy danych jest wykazanie, że parametry środowiska wytwarzania są stabilne i spełniają założone kryteria akceptacji. Wykorzystując metody statystyczne, budujemy modele zachowania się systemu oraz wyznaczamy limity kontrolne, których przekroczenie może wskazywać na pojawienie się niekorzystnych trendów i sygnalizować rozregulowanie procesu (systemu). Nasze rozwiązanie znacząco skraca czas przygotowania raportu, sugerując analitykowi wybór ścieżki analiz już na podstawie wstępnej oceny rozkładu analizowanej próbki. Prezentowane w formie tabelarycznej i/lub graficznej wyniki pozwalają na wiarygodną ocenę stabilności systemu oraz ocenę występujących trendów.

 

  Przejdź do webinarium

  Wybrane zagadnienia statystycznego planowania eksperymentów i metody opracowywania ich wyników w Statistica

  Webinarium

  Badania empiryczne są zazwyczaj podejmowane po to aby ocenić czy interesujące badacza zmienne są ze sobą powiązane a jeśli tak to jaki jest stopień tych powiązań. Główna trudność jednoznacznej odpowiedzi na te pytania wynika z powodu dużej zmienności wyników badania. Odpowiednie rozwiązania dostarczają metody statystycznego planowania eksperymentów oraz wynikające z nich metody opracowania ich wyników.

   

   Przejdź do webinarium

   Nowości w Zestawie Skoringowym. Interakcyjny konstruktor modeli w Statistica Pakiet Zaawansowany

   Nowości w Zestawie Skoringowym. Interakcyjny konstruktor modeli w Statistica Pakiet Zaawansowany

   Zestaw Skoringowy to dedykowane narzędzie wspierające proces budowy modeli skoringowych, w szczególności w postaci karty skoringowej. To unikalne na naszym rynku rozwiązanie składa się z szeregu specjalistycznych modułów wspierających budowę, ocenę i pielęgnację kart skoringowych. Program może wspomagać budowę modeli skoringowych w: ocenie ryzyka kredytowego, wykrywaniu wyłudzeń (fraud detection), windykacji, medycynie, a także szeroko rozumianym analitycznym CRM, w tym np.: zapobieganiu odejściom klientów (churn), sprzedaży rozszerzonej (up-selling) i sprzedaży krzyżowej (cross-selling), optymalizacji kampanii marketingowych itp. Webinarium przedstawia przegląd funkcjonalności programu ze szczególnym naciskiem na nowe funkcje, jaki pojawiły się w piątej wersji Zestawu.

   Przejdź do webinarium

   Nowości w Zestawie Plus

   Nowości w Zestawie Plus

   Zestaw Plus to specjalistyczny pakiet analityczny rozszerzający funkcjonalność programów z rodziny Statistica. Zestaw przeznaczony jest zarówno dla osób wykonujących pogłębioną analizę danych w różnych obszarach biznesu, jak również naukowców opracowujących wyniki swoich badań. W skład programu wchodzi zestaw narzędzi do czyszczenia i przygotowania danych. Zestaw zawiera także zaawansowane moduły analityczne przydatne w codziennej pracy analityków. W skład zestawu wchodzą również narzędzia umożliwiające podsumowanie skal wykorzystywanych podczas badań ankietowych, obliczanie wskaźników przydatnych w badaniach naukowych oraz wielu branżach biznesu. Ponadto użytkownicy Zestawu Plus mają do dyspozycji szereg dostosowanych wykresów oraz narzędzia formatujące wyniki wykonanych analiz. Webinarium przedstawia przegląd funkcjonalności programu ze szczególnym naciskiem na nowe funkcje, jaki pojawiły się w drugiej wersji Zestawu.

   Przejdź do webinarium

   Nowości w Zestawie Medycznym

   Nowości w Zestawie Medycznym

   Zestaw Medyczny to specjalistyczny pakiet analityczny rozszerzający funkcjonalność programów z rodziny Statistica. W jego skład wchodzą narzędzia ułatwiające i przyspieszające proces obróbki danych medycznych, począwszy od czyszczenia danych, poprzez ich analizę, aż po przygotowanie końcowego raportu. Aplikacja dostarcza również użytkownikowi szereg specjalistycznych narzędzi do opracowywania danych medycznych, w tym m.in. moduł Metaanaliza i metaregresja, a także ułatwiające specyfikację i ocenę modeli kreatory: regresji liniowej i regresji logistycznej. Webinarium przedstawia przegląd funkcjonalności programu ze szczególnym naciskiem na nowe funkcje, jaki pojawiły się w trzeciej wersji Zestawu.

   Przejdź do webinarium

   Przestrzenie robocze Statistica Data Miner i Statistica Enterprise

   Przestrzenie robocze Statistica Data Miner i Statistica Enterprise

   Webinarium przedstawia przestrzenie robocze w najnowszej odsłonie Statistica 12 PL. To rozwiązanie, które umożliwia uruchamianie wieloetapowych analiz jednym kliknięciem. W najnowszej wersji wprowadzono szereg usprawnień, dzięki którym korzystanie z tego graficznego interfejsu jest jeszcze bardziej intuicyjne. Użytkownik mając dostęp do dodatkowych opcji i ustawień może mieć większą kontrolę nad przebiegiem każdego etapu analizy.

   Przejdź do webinarium

   Planowanie doświadczeń i symulacja

   Planowanie doświadczeń i symulacja

   W badaniach technicznych i przemysłowych kluczowym problemem jest odpowiednie zaplanowanie przeprowadzanych pomiarów – tak, aby przy dostępnych zasobach uzyskać jak najwięcej informacji o procesie technologicznym, które następnie mogą pomóc w jego usprawnieniu czy poprawie jakości produktów. Metody i narzędzia planowania doświadczeń dostępne w Statistica znacząco ułatwiają badaczom zarówno projektowanie eksperymentów, jak i analizę ich wyników. Podczas webinarium zaprezentowano możliwości programu na przykładzie obejmującym kilka etapów występujących w typowym problemie badawczym. Ponadto przedstawiono wprowadzone w najnowszej wersji pakietu narzędzia wychodzące naprzeciw coraz bardziej złożonym zadaniom, przed jakimi stają dzisiejsi inżynierowie – w szczególności można zapoznać się z przykładem wykorzystania metod Monte Carlo w analizie procesu produkcyjnego w aspekcie ekonomicznym.

   Przejdź do webinarium

   Przegląd nowości w Statistica 12 PL. Nowe tabele raportujące, czyli Statistica Reporting Tables

   Przegląd nowości w Statistica 12 PL. Nowe tabele raportujące, czyli Statistica Reporting Tables.

   Webinarium składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje przegląd nowości wprowadzonych w Statistica w wersji 12 PL. Przedstawione zostają usprawnienia dotyczące tej rodziny programów, jak również zupełnie nowe moduły i programy.

   Druga część webinarium poświęcona jest nowym tabelom raportującym, czyli programowi Statistica Reporting Tables PL, który jest wygodnym i wydajnym narzędziem do badania dużych zbiorów danych i prezentacji wyników w postaci tabel. W prezentacji przedstawiono m.in. przykłady analiz wykonanych w tym nowym programie.

   Przejdź do webinarium

   Cykl webinariów „Nowości w Statistica 12 PL”

   cykl webinariów

   Zapraszamy na cykl webinariów prezentujących wybrane funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji aplikacji z rodziny Statistica. Podczas webinariów zaprezentujemy przykłady analiz wykorzystujących opcje dostępne w wersji 12 Statistica.

   • Przegląd nowości w Statistica 12 PL. Nowe tabele raportujące, czyli Statistica Reporting Tables. 22 stycznia 2015
   • Planowanie doświadczeń i symulacja. 29 stycznia 2015
   • Przestrzenie robocze Statistica Data Miner i Statistica Enterprise. 5 lutego 2015
   • Nowości w Zestawie Medycznym. 19 lutego 2015
   • Nowości w Zestawie Plus. 26 lutego 2015
   • Nowości w Zestawie Skoringowym. Interakcyjny konstruktor modeli w Statistica Pakiet Zaawansowany. 5 marca 2015

   Każde webinarium rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa 40-60 minut. Zapraszamy do zgłaszania udziału.

   Przejdź do webinarium

   Jak skutecznie zarządzać ryzykiem kredytowym w firmach pożyczkowych

   Jak skutecznie zarządzać ryzykiem kredytowym w firmach pożyczkowych

   Firmy pożyczkowe udzielając pożyczek na trudnym rynku konsumenckim są szczególnie narażone na ryzyko niespłacenia zobowiązań przez swoich klientów. W związku z tym konieczne jest umiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz standaryzacja i automatyzacja procesu przyznawania pożyczek.

   Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom firm pożyczkowych w zakresie analizy danych przygotowaliśmy specjalne seminarium internetowe dotyczące efektywnych rozwiązań wspierających proces oceny wiarygodności pożyczkobiorców. Jest ono przeznaczone dla osób zajmujących się stosowaniem lub wprowadzaniem metod skoringowych w firmie pożyczkowej.

   Przejdź do webinarium

   Analiza danych regionalnych w administracji publicznej, czyli jak z danych wydobywać użyteczne informacje

   Analiza danych regionalnych w administracji publicznej, czyli jak z danych wydobywać użyteczne informacje

   Czy mając dostęp do różnych zbiorów danych, dysponują Państwo także informacjami i wiedzą, które z nich wynikają? Może tak być, jeśli stosowane będą odpowiednie rozwiązania do analizy gromadzonych danych, wydobywania z nich ukrytej wiedzy oraz automatyzacji rutynowych operacji (np. generowania okresowych raportów). Takie rozwiązania zaprezentujemy 24 czerwca (brak wolnych miejsc) oraz 25 czerwca w czasie webinarium „Analiza danych regionalnych w administracji publicznej, czyli jak z danych wydobywać użyteczne informacje”.

   Wizualizacja danych na wykresach i mapach Polski, generowanie zestawień, automatyzacja analiz (generowanie raportu w formacie MS Word) – to tylko wybrane przykłady analiz danych, które zostaną zaprezentowane w czasie seminarium. Mogą one być stosowane w różnych obszarach, np. Do analizy danych regionalnych i pochodzących z badań (np. ankietowych).

   Podczas webinarium przedstawimy możliwości wykorzystania STATISTICA na różnych etapach procesu analizy: pozyskiwania i obróbki danych, generowania zestawień i wizualizacji. Zademonstrowane zostanie importowanie danych regionalnych z zewnętrznych źródeł, łączenie kilku tabel i ich przekształcanie w celu wydobycia dodatkowych informacji. Pokażemy przykładowe zestawienia danych w formie tabel i wykresów, jak również bogate możliwości wizualizacji na mapach. Zwrócimy też uwagę na możliwość łatwej automatyzacji analiz i raportowania – w szczególności schemat raz wykonanej analizy może być zapisany i wielokrotnie powtórzony dla danych z kolejnych lat lub z innych regionów, a wyniki mogą od razu trafiać do dokumentu MS Word (bez konieczności ręcznego przenoszenia między programami).

   Przejdź do webinarium

   Przewidywanie awarii z wykorzystaniem analizy danych (condition-based maintenance)

   Przewidywanie awarii z wykorzystaniem analizy danych

   Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej produkcji jest zapewnienie odpowiedniej jakości wytwarzanych produktów. Drugim ważnym aspektem są koszty i efektywność procesu produkcyjnego. W obu aspektach procesu produkcyjnego poważnym problemem są awarie na linii produkcyjnej oraz wady wyrobu. Rozwiązaniem tych problemów może być odpowiednia diagnostyka uzupełniona elementami przewidywania wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Podczas prezentacji zostały omówione przykłady zastosowania statystycznej analizy danych w przewidywaniu awarii i problemów z jakością.

   Prezentacja została podzielona na dwie części.

   Część 1. „Wprowadzenie do zastosowania statystycznej analizy danych w przewidywaniu awarii

   W tej części omówiono ogólne podejście do przewidywania awarii metodami analizy danych, najczęściej wykorzystywane techniki analityczne i ogólne zasady prowadzenia tego typu projektów.

   Część 2. „Wykorzystanie analizy asocjacyjnej w zarządzaniu serwisem floty pojazdów

   Druga część prezentacji dotyczy praktycznego zastosowanie strategii Predictive Maintenance do optymalizacji serwisu taboru autobusowego. W szczególności przedstawione zostało zastosowanie narzędzi data mining i text mining do poszukiwania zależności w danych informujących o zaistniałych awariach i wykonanych naprawach taboru autobusowego. W wyniku analizy udało się wychwycić zależności mogące poprawić bezpieczeństwo pasażerów i dostępność autobusu, poprzez minimalizację czasu napraw oraz poprawę niezawodności, co przyniesie pozytywny skutek ekonomiczny.

   Przejdź do webinarium

   System do ciągłej weryfikacji jakości procesu na przykładzie programu badań stabilności

   System do ciągłej weryfikacji jakości procesu na przykładzie programu badań stabilności

   Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom firm farmaceutycznych w zakresie systemów do przechowywania i analizy danych produkcyjnych, które wynikają m.in. Z wytycznych dotyczących ciągłej weryfikacji procesu, prezentujemy rozwiązanie, które w sposób kompleksowy obejmuje to zagadnienie. Ciągła weryfikacja procesu (Continuous Process Verification) jest rozszerzeniem „statycznego” podejścia do walidacji procesów i w praktyce wymusza ciągłe zbieranie danych procesowych. Wszystko po to, aby utrzymać wysoki reżim produkcyjny i w rezultacie oferować i dostarczać bezpieczne wyroby. Trudno wyobrazić sobie zastosowanie CPV bez odpowiedniego systemu informatycznego, który zbierze dane pomiarowe do odpowiednio przygotowanej bazy danych, a następnie umożliwi szybkie i wydajne ich przetworzenie.

   Warto nadmienić, że taki system oprócz wymagań funkcjonalnych dostosowanych do specyficznych potrzeb branży farmaceutycznej (np. automatyczne wykonywanie odpowiedniego zestawu analiz i testów statystycznych oraz – w oparciu o wyniki – generowanie gotowego raportu), musi spełniać również ogólne wymogi stawiane systemom informatycznym, takie jak np. bezpieczeństwo dostępu i danych (Audit Trail).

   W trakcie 60-minutowego webinarium zostanie przedstawiona architektura systemu m.in. Wspomagającego CPV oraz przedstawiony będzie przykład działania systemu na żywo w oparciu o rozwiązanie informatyczne przygotowane do wspierania programu badań stabilności. System pozwala wprowadzać i przechowywać dane, w oparciu o które można przygotowywać zestawienia i automatycznie generować raporty zgodnie ze zdefiniowanymi szablonami.

   Przejdź do webinarium