Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Programy STATISTICA Visual Basic

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tworzeniu i wymianie programów STATISTICA Visual Basic. W celu zamieszczenie na tej stronie własnego programu prosimy o kontakt z nami pocztą elektroniczną. Zapraszamy także na stronę StatSoft Inc. z programami STATISTICA Visual BasicSTATISTICA zbudowana jest w oparciu o model COM, co umożliwia korzystanie z obszernej biblioteki procedur z poziomu innych aplikacji. Dostępne są również przykłady korzystania ze STATISTICA z innych aplikacji (w języku angielskim).

Pobieranie programów

Aby pobrać plik, należy wybrać jedną z pozycji podanych poniżej. Przed pobraniem pliku wyświetlony zostanie formularz, który prosimy wypełnić. W formularzu należy podać numer seryjny wykorzystywanego programu STATISTICA. Numer seryjny można odczytać w uruchomionym programie STATISTICA. W tym celu z menu Pomoc należy wybrać polecenie STATISTICA - Informacje, Pojawi się okno O STATISTICA, w którym wyświetlony jest numery seryjny.

Aktualnie dostępne programy STATISTICA Visual Basic

Prawo Benforda PrawoBenforda.svb

Program porównuje liczności pierwszych cyfr znaczących w zadanym zbiorze danych z licznościami oczekiwanymi, uzyskanymi z rozkładu Benforda. Zgodność rozkładów liczności obserwowanych i oczekiwanych oceniana jest w programie za pomocą statystyki Chi^2. Dodatkowo tworzony jest wykres porównujący prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych cyfr w zbiorze danych i rozkładzie Benforda. Prawo Benforda wykorzystuje się np. W poszukiwaniu błędów i nadużyć w zeznaniach podatkowych – podatnik-oszust zwykle zbyt często podaje niektóre cyfry, lub stara się wymyślać liczby w sposób, w jego rozumieniu, najbardziej losowy (cyfry pojawiają się z jednakowym prawdopodobieństwem).

Cztery wskazniki
Cztery_wskazniki.zip

Program oblicza cztery miary dobroci dopasowania dla dwustanowej zmiennej wyjściowej. Wskaźnik GINIEGO, Kołmogorowa-Smirnowa, Dywergencji oraz IV (Information Value).

statystyka H-L - (Hosmera-Lemeshowa)
HL.zip

Program oblicza statystykę H-L - (Hosmera-Lemeshowa) służącą do oceny dobroci dopasowania dla dwustanowej zmiennej wyjściowej.

biplot na podstawie wyników analizy
BiPlot.svb

Ten program tworzy biplot na podstawie wyników analizy składowych głównych. Wymagane jest podanie ładunków i wartości czynnikowych.

histogram Maxdiff Maxdiff.svb

Program tworzy histogram Maxdiff. W przypadku tego histogramu granice przedziałów klasowych umieszczane są między tymi sąsiednimi obserwacjami, między którymi jest jedna z największych różnic (zob. Han, J, Kamber, M, Data Minig: Concepts and Techniques, 2001, Academic Press.). Standardowo liczbę granic podaje się jako parametr. W naszym programie dodatkowo zastosowano metodę automatycznego wyznaczania optymalnej liczby przedziałów klasowych (uwaga: zastosowany sposób wyznaczania liczby podziałów w zasadzie powinno się stosować dla histogramów o stałej szerokości przedziałów i przy rozkładzie normalnym, (zob. Gajek,L., Kałuszka, M.,1996, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.).

Zawijanie Arkuszy W Raporcie ZawijanieArkuszy WRaporcie.svb Program ZawijanieArkuszyWRaporcie.svb tworzy kopię aktywnego raportu, dzieląc jednocześnie znajdujące się w raporcie arkusze na arkusze o szerokości mniejszej niż zadana przez użytkownika. Makro może być przydatne do przygotowania raportu do wydruku - wtedy szerokość arkuszy należy dobrać tak, by wraz z marginesami nie przekraczała szerokości strony.
 Korelacje Nieliniowe Korelacje nieliniowe.svb Program KorelacjeNieliniowe.svb wyznacza wskaźniki korelacyjne Pearsona oraz mierniki krzywoliniowości. Literatura: M. Sobczyk "Statystka", Wydawnictwo UMCS Lublin 1998
Rozklady Rozklady.svb

Program Rozklady.svb wylicza prawdopodobieństwa dla kilku rozkładów dyskretnych (Poissona, Dwumianowy, Geometryczny, Hipergeometryczny).

Programy SVB ProgramySVB.zip Wszystkie wymienione powyżej programy spakowane w jednym archiwum.

Programy należy uruchamiać w środowisku programu STATISTICA w wersji 6.0 lub nowszej. Po otwarciu w STATISTICA pliku z programem SVB należy zapoznać się z komentarzem umieszczonym w początkowym fragmencie tekstu programu. W przypadku niektórych programów wymagane jest wcześniejsze przygotowanie arkuszy STATISTICA z danymi wejściowymi. Oczekiwany układ danych opisany jest wtedy w komentarzu do programu.

Firma StatSoft Polska Sp. Z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi jakiegokolwiek rodzaju odnośnie podanych wyżej programów.

 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl