Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Webinaria i webcast

Archiwum transmisji

Webinaria z lat: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Jak poprawić jakość i efektywność procesów produkcyjnych, korzystając z danych? Od SPC do Industrial IoT

2017-02-28

Seminarium

Współczesne czasy określane są jako „era danych”. W szczególności rola gromadzenia i analizy danych w przemyśle jest coraz większa. Decydują o tym coraz większe wymagania odnośnie jakości i bezpieczeństwa procesów i produktów, a także rosnące wymania norm i innych regulacji. Z drugiej strony rosną możliwości techniczne i potencjalne korzyści w dziedzinie analizy danych. Warto także zwrócić uwagę, że wiele koncepcji rozwoju przemysłu, takie jak Przemysł 4.0, czy „smart factory” kładzie duży nacisk na gromadzenie i analizę danych.

Tematem webinarium są nowoczesne strategie i narzędzia analizy danych, począwszy od SPC, przez modelowanie i predykcję, po koncepcję Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) i Edge Analytics bazujące na Dell Statistica.


Jak poprawnie stosować, prezentować i interpretować wyniki analizy przeżyć?

2017-02-27

Webinarium

Prezentacja jest poświęcona przedstawieniu podstawowych metod tzw. analizy czasu trwania zjawisk, które w medycynie są wykorzystywane do analizy przeżyć oraz identyfikacji czynników rokowniczych. Omówione zostaną niezbędne podstawy teoretyczne prezentowanych metod, prowadzenie analiz w programie Statistica oraz przygotowanie tabel z wynikami według zasad obowiązujących w większości czasopism medycznych. Krzywa przeżyć będzie szacowana metodą Kaplana-Meiera. Porównywanie przeżywalności w grupach pacjentów oraz badanie wpływu zmiennych kategoryzowanych na przeżycia prowadzone będzie przy pomocy testu log rank. Z kolei ocena wpływu zmiennych ciągłych oraz analizy wieloczynnikowe zostaną wykonane przy pomocy modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.


Jak autorzy publikacji naukowych prezentują i interpretują statystyczne wyniki badań?

2017-02-26

Webinarium

Głównym celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na sposób, w jaki autorzy publikacji naukowych prezentują statystyczne wyniki prowadzonych przez siebie badań. Najczęściej polega to na odwołaniu się do rezultatów testowania statystycznej istotności odpowiednich hipotez i podejmowaniu jednej z dwóch decyzji: odrzucenie hipotezy zakładającej brak efektu lub stwierdzenie braku podstaw do jej odrzucenia. Wadą takiego podejścia jest trudność w merytorycznej interpretacji otrzymanych wyników. W związku z tym coraz większa liczba renomowanych towarzystw naukowych i czasopism naukowych rekomenduje przedstawianie wyników badań w postaci punktowych i przedziałowych ocen różnych miar wielkości efektu (ang. effect size, ES). W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane zalety takiego podejścia.


Zastosowanie statystycznych metod analizy danych podczas przeglądu jakości produktu/bieżącej weryfikacji procesu

2017-02-25

Seminaria

Jednym z podstawowych celów Farmaceutycznego Systemu Jakości, wg rekomendacji ICH Q10, jest zbudowanie skutecznego programu monitorowania jakości produktu i działania procesu. Istotą wprowadzonych zmian jest systematyczne budowanie wiedzy o procesie i produkcie w trakcie cyklu życia produktu i ciągłe doskonalenie procesu poprzez identyfikację, redukcję i kontrolę źródeł zmienności. Wdrożenie statystycznej kontroli procesu umożliwia systematyczną ocenę stabilności i zdolności procesów technologicznych do spełnienia założonych kryteriów akceptacji w trakcie całego cyklu życia produktu. Webinarium przedstawia ogólne zasady wdrażania statystycznej kontroli procesu oraz wybrane metody analizy danych z przykładami, które mogą być wykorzystane w programie okresowej oceny jakości produktu/bieżącej weryfikacji procesu. W drugiej części webinarium przedstawiony zostanie moduł, zaprojektowany w celu automatyzacji i standaryzacji wykonywania statystycznej analizy danych oraz ułatwiający przygotowanie raportu oceny procesu dla celów okresowego przeglądu jakości produktu/bieżącej weryfikacji procesu.


Zastosowanie statystycznych metod analizy danych w ocenie profili uwalniania

2017-02-24

Seminaria

Analiza profilu uwalniania substancji czynnej wykorzystywana jest jako podstawowe narzędzie w kontroli jakości w celu określenia różnic w zmienności wewnątrz i pomiędzy seriami; do rozróżnienia pomiędzy „złą” a „dobrą” serią produktu leczniczego; przewidywania zachowania się produktu in-vivo, do oceny „istotnego podobieństwa” między produktem badanym a referencyjnym oraz do oceny „istotnego podobieństwa” pomiędzy produktami przed i po wprowadzeniu zmian w trakcie cyklu życia. Webinarium przedstawia statystyczne metody wykorzystywane do oceny podobieństwa pomiędzy profilami uwalniania, obejmujące metody graficzne, analityczne metody zależne od modelu i niezależne od modelu rekomendowane przez EMA i FDA. W drugiej części webinarium przedstawiony zostanie moduł zaprojektowany w celu automatyzacji i standaryzacji statystycznej analizy porównawczej profili uwalniania i ułatwiający przygotowanie raportu oceny podobieństwa profili uwalniania dla celów dokumentacji rejestracyjnej.


Jak szybko przygotować przejrzyste i użyteczne zestawienie

2017-02-09

Webinarium

Statistica Reporting Tables to wygodne i wydajne, działające w środowisku „przeciągnij i upuść”, narzędzie służące do badania dużych zbiorów danych i przedstawiania wyników w postaci tabeli. Podczas seminarium omówione zostaną możliwości tego narzędzia, takie jak: wykorzystanie podstawowych i zaawansowanych statystyk, dowolne korygowanie układu i formatowania tabel, a także analiza zmiennych wielokrotnego wyboru. Zaprezentowane zostaną przykłady analiz danych sprzedażowych wykonane przy użyciu Statistica Reporting Tables oraz łatwy sposób automatyzacji procesu tworzenia raportów.

Raportowanie

Jak w praktyce korzystać z zaawansowanej analizy danych?

2017-02-08

Webinarium

Obecnie korzyści ze stosowania zaawansowanej analizy danych (data science, uczenia maszyn, analityki predykcyjnej) mogą być ogromne, a w przyszłości będą jeszcze większe. Dane stają się jednym z najcenniejszych zasobów, a wydobyta z nich wiedza może być dźwignią rozwoju firm, optymalizacji i innowacji. Jednak praktyczne stosowanie analizy danych w przedsiębiorstwach napotyka na wiele barier. Wystąpienie poświęcone będzie najnowszym rozwiązaniom umożliwiającym przełamanie tych barier i korzystanie z technik statystycznej analizy danych, data science, uczenia maszyn oraz IoT, zarówno przez zaawansowanych badaczy (ang. Expert Data Scientist), jak i „zwykłych pracowników” (ang. Citizen Data Scientist). Ponadto przedstawione zostaną praktyczne wymogi odnośnie odpowiedniej platformy do modelowania oraz przykład kompletnej analizy danych: od przygotowania danych, przez zbudowanie modelu i ocenę jego jakości, do wdrożenia finalnego modelu do bieżącego stosowania. Przykład analizy będzie dotyczył optymalizacji kampanii marketingowej.

Data mining
Data science
Uczenie maszyn

Jak zadbać o statystyczną istotność wyników badań empirycznych - moc testu i liczebność próby

2017-02-07

Webinarium

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki badań naukowych przy ich planowaniu badacz powinien podjąć działania gwarantujące możliwość wykazania merytorycznej i statystycznej istotności wyników badań. Jednym z kluczowych elementów ułatwiających osiągnięcie istotności statystycznej rezultatów badania jest zadbanie o odpowiedni poziom mocy statystycznej stosowanych metod analitycznych. W trakcie webinarium zostaną omówione powiązania występujące pomiędzy poziomem istotności, wielkością efektu, mocą oraz liczebnością próby.

Rozważania teoretyczne zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami obliczania mocy testu i szacowania liczebności próby w środowisku programu Statistica.

Planowanie badań
Testy statystyczne

Szybki start w Statistica

2017-01-26

Webinarium

Podczas webinarium krok po kroku zostały przedstawione poszczególne etapy wykonania analizy danych w programie Statistica. Prowadzący zaimportował dane przygotowane w MS Excel, następnie przeprowadził wstępną ocenę danych oraz analizy, które wydobyły podstawowe informacje kryjące się w danych. Pokazaliśmy także, w jaki sposób można dostosowywać do własnych potrzeb otrzymane rezultaty, np. poprzez modyfikację wykresu. Dodatkowo przedstawiliśmy różne formy prezentacji wyników w programie Statistica, a także sposób ich umieszczenia w raporcie MS Word.

Obsługa STATISTICA
Wizualizacja

Kreator testów statystycznych i inne nowości w Zestawie Plus

2016-12-06

Webinarium

W trakcie webinarium zostały przedstawione nowe dodatki w programie Statistica: kreator testów, AMMI, wykres Youdena, badanie ciągów pomiarów, przedziały odniesienia, test nieparametryczny dla układu naprzemiennego prostego, układy niestandardowe ANOVA, CFA (konfiguracyjna analiza częstości) oraz regresję Passinga-Babloka i Deminga.

Zaprezentowane narzędzia znajdują zastosowanie m.in. w następujących dziedzinach:

  • badaniach medycznych
  • badaniach laboratoryjnych
  • przemyśle
  • marketingu
  • naukach społecznych
  • rolnictwie
ANOVA
Laboratoria
Marketing
Raportowanie
Testy statystyczne

Text/HTML

test
 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl