Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Webinaria i webcast

Archiwum transmisji

Webinaria z lat: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Jak szybko przygotować przejrzyste i użyteczne zestawienie

2017-02-09

Webinarium

Statistica Reporting Tables to wygodne i wydajne, działające w środowisku „przeciągnij i upuść”, narzędzie służące do badania dużych zbiorów danych i przedstawiania wyników w postaci tabeli. Podczas seminarium omówione zostaną możliwości tego narzędzia, takie jak: wykorzystanie podstawowych i zaawansowanych statystyk, dowolne korygowanie układu i formatowania tabel, a także analiza zmiennych wielokrotnego wyboru. Zaprezentowane zostaną przykłady analiz danych sprzedażowych wykonane przy użyciu Statistica Reporting Tables oraz łatwy sposób automatyzacji procesu tworzenia raportów.

Raportowanie

Jak w praktyce korzystać z zaawansowanej analizy danych?

2017-02-08

Webinarium

Obecnie korzyści ze stosowania zaawansowanej analizy danych (data science, uczenia maszyn, analityki predykcyjnej) mogą być ogromne, a w przyszłości będą jeszcze większe. Dane stają się jednym z najcenniejszych zasobów, a wydobyta z nich wiedza może być dźwignią rozwoju firm, optymalizacji i innowacji. Jednak praktyczne stosowanie analizy danych w przedsiębiorstwach napotyka na wiele barier. Wystąpienie poświęcone będzie najnowszym rozwiązaniom umożliwiającym przełamanie tych barier i korzystanie z technik statystycznej analizy danych, data science, uczenia maszyn oraz IoT, zarówno przez zaawansowanych badaczy (ang. Expert Data Scientist), jak i „zwykłych pracowników” (ang. Citizen Data Scientist). Ponadto przedstawione zostaną praktyczne wymogi odnośnie odpowiedniej platformy do modelowania oraz przykład kompletnej analizy danych: od przygotowania danych, przez zbudowanie modelu i ocenę jego jakości, do wdrożenia finalnego modelu do bieżącego stosowania. Przykład analizy będzie dotyczył optymalizacji kampanii marketingowej.

Data mining
Data science
Uczenie maszyn

Jak zadbać o statystyczną istotność wyników badań empirycznych - moc testu i liczebność próby

2017-02-07

Webinarium

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki badań naukowych przy ich planowaniu badacz powinien podjąć działania gwarantujące możliwość wykazania merytorycznej i statystycznej istotności wyników badań. Jednym z kluczowych elementów ułatwiających osiągnięcie istotności statystycznej rezultatów badania jest zadbanie o odpowiedni poziom mocy statystycznej stosowanych metod analitycznych. W trakcie webinarium zostaną omówione powiązania występujące pomiędzy poziomem istotności, wielkością efektu, mocą oraz liczebnością próby.

Rozważania teoretyczne zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami obliczania mocy testu i szacowania liczebności próby w środowisku programu Statistica.

Planowanie badań
Testy statystyczne

Szybki start w Statistica

2017-01-26

Webinarium

Podczas webinarium krok po kroku zostały przedstawione poszczególne etapy wykonania analizy danych w programie Statistica. Prowadzący zaimportował dane przygotowane w MS Excel, następnie przeprowadził wstępną ocenę danych oraz analizy, które wydobyły podstawowe informacje kryjące się w danych. Pokazaliśmy także, w jaki sposób można dostosowywać do własnych potrzeb otrzymane rezultaty, np. poprzez modyfikację wykresu. Dodatkowo przedstawiliśmy różne formy prezentacji wyników w programie Statistica, a także sposób ich umieszczenia w raporcie MS Word.

Obsługa STATISTICA
Wizualizacja

Kreator testów statystycznych i inne nowości w Zestawie Plus

2016-12-06

Webinarium

W trakcie webinarium zostały przedstawione nowe dodatki w programie Statistica: kreator testów, AMMI, wykres Youdena, badanie ciągów pomiarów, przedziały odniesienia, test nieparametryczny dla układu naprzemiennego prostego, układy niestandardowe ANOVA, CFA (konfiguracyjna analiza częstości) oraz regresję Passinga-Babloka i Deminga.

Zaprezentowane narzędzia znajdują zastosowanie m.in. w następujących dziedzinach:

  • badaniach medycznych
  • badaniach laboratoryjnych
  • przemyśle
  • marketingu
  • naukach społecznych
  • rolnictwie
ANOVA
Laboratoria
Marketing
Raportowanie
Testy statystyczne

Walidacja metod pomiarowych

2016-11-29

Webinarium

W trakcie webinarium omówiliśmy zagadnienie walidacji metod wykorzystywanych do pomiarów laboratoryjnych. Przestawiliśmy najważniejsze aspekty tego procesu oraz zaprezentowaliśmy metody graficzne i analityczne weryfikujące dokładność (poprawność i precyzję) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Następnie prowadzący przedstawił odnowioną wersję narzędzia WMP, pozwalającą na automatyczne generowanie raportów. Program oprócz odświeżonego interfejsu graficznego, został wzbogacony o nowe analizy, zaproponowane w normie PN-ISO 5725. Działanie programu zostało przedstawione na przykładach przedstawionych w powyższej normie, co przy okazji pozwoli potwierdzić poprawność obliczeń, wykonywanych za pomocą Statistica.

 

Farmacja
Laboratoria
Walidacja

Przegląd nowości w Statistica 13.1 PL Efektowna i efektywna wizualizacja z wykorzystaniem Statistica Interactive Visualisations & Dashboards

2016-11-22

Webinarium

Webinarium składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje przegląd nowości wprowadzonych w Statistica w wersji 13.1. Przedstawione zostały modyfikacje dotychczasowych funkcjonalności programu, a także zupełnie nowe moduły i narzędzia.

Druga część webinarium poświęcona została nowemu rozwiązaniu Statistica Interactive Visualisations & Dashboards. Jest to środowisko pozwalające na tworzenie interaktywnych wizualizacji danych z różnych źródeł, także uaktualnianych w czasie rzeczywistym. Podczas wystąpienia prowadzący zaprezentował wykorzystanie tego narzędzia do wizualizacji przekrojowych oraz ilustracji trendów czasowych i geograficznych na przykładzie danych sprzedażowych.

Administracja
Data mining
Marketing
Wizualizacja

Zapraszamy na webinarium „Wyznaczanie niepewności pomiaru”

2016-09-15

SeminariaWebinarium to adresowane jest do pracowników laboratoriów oraz działów technologicznych, badawczych i jakościowych, dla których precyzyjne oszacowanie niepewności pomiaru stanowi jedno z istotnych zadań.

W prezentacji pokazaliśmy, w jaki sposób, wykorzystując nowy - Wyznaczanie Niepewności Pomiaru, bazujący na renomowanym silniku analitycznym Statistica - znacznie skrócić czas potrzebny na analizę danych i raportowanie zgodne z branżowymi standardami

Webinarium odbyło się dnia 27 IX 2016.

Estymacja
Farmacja
Laboratoria
Przemysł

Skoring: od surowych danych do operacyjnego wdrożenia

2016-06-16

Webinarium

Webinarium było poświęcone kompletnemu procesowi skoringu: od łatwego przygotowania danych, poprzez budowę skutecznych modeli, po ich szybkie wdrożenie.

Warto stosować podejście skoringowe m.in. w takich obszarach jak:

Webinarium odbyło się dnia 16 VI 2016.

Churn
Medycyna
Skoring

Monitorowanie środowiska wytwarzania

2016-04-26

Webinarium

Monitorowanie warunków środowiska wytwarzania jest jednym z krytycznych aspektów Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. GMP). Objęte nim są m.in. systemy klimatyzacji, wody oczyszczonej (wody do iniekcji), pary czystej, sprężonego powietrza czy gazów ochronnych, a także powierzchnie urządzeń i pomieszczeń oraz personel. Celem zbierania, przeglądu i analizy danych jest wykazanie, że parametry środowiska wytwarzania są stabilne i spełniają założone kryteria akceptacji. Wykorzystując metody statystyczne, budujemy modele zachowania się systemu oraz wyznaczamy limity kontrolne, których przekroczenie może wskazywać na pojawienie się niekorzystnych trendów i sygnalizować rozregulowanie procesu (systemu). Nasze rozwiązanie znacząco skraca czas przygotowania raportu, sugerując analitykowi wybór ścieżki analiz już na podstawie wstępnej oceny rozkładu analizowanej próbki. Prezentowane w formie tabelarycznej i/lub graficznej wyniki pozwalają na wiarygodną ocenę stabilności systemu oraz ocenę występujących trendów.

Farmacja
Optymalizacja
Raportowanie

Text/HTML

test
 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl