Zarządzanie jakością w bankach – wprowadzenie


Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji związanych z zarządzaniem jakością w bankach. Omówione będą podstawowe koncepcje związane z zarządzaniem jakością takie jak ISO 9001, Six Sigma, Kaizen, TQM. Uczestnicy zapoznają się z istotą problematyki zarządzania jakością. Poznają różne systemy zarządzania oraz alternatywne podejścia do doskonalenia jakości. Przećwiczą też podstawowe techniki doskonalenia jakości oraz poznają sposób prowadzenia rachunku kosztów jakości. Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Wprowadzenie do Six Sigma, Statystyka w jakości – kurs podstawowy, SPC – karty kontrolne, SPC – analiza zdolności procesu

Terminy szkoleń:

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do planowanie badań rolniczych
  • Statystyczne aspekty planowanie badań empirycznych w rolnictwie
  • Etapy analizy danych
  • Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych
 2. Podstawy obsługi programu Statistica
  • Narzędzia wspomagania analizy danych
  • Przykład tworzenie arkusza, wprowadzania i przekształcania danych
 3. Wybrane operacje zarządzania danymi
  • Import przykładowego zbioru danych z innej aplikacji
  • Metody sprawdzania poprawności danych
 4. Wykorzystanie metod statystyki opisowej w badaniach rolniczych
  • Badanie empirycznego rozkładu zmiennej
  • Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej
  • Graficzna prezentacja podstawowych statystyk opisowych
  • Przykład zastosowania statystyk opisowych w badaniach rolniczych: analiza w grupach
 5. Zastosowanie metod wnioskowania statystycznego w badaniach rolniczych
  • Metody estymacji
  • Statystyczne podejście do weryfikacji hipotez badawczych
  • Przykład testowanie normalności rozkładu zmiennej
  • Kryteria wyboru testów istotności różnic
  • Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych w badaniach rolniczych
  • Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) w badaniach rolniczych
 6. Metody badania współzależności zjawisk
  • Wybrane zagadnienia analizy korelacji
  • Przykład zastosowania analizy korelacji
  • Wprowadzenie do analizy regresji
  • Model regresji linowej prostej
  • Przykład zastosowania analizy regresji