Szkolenia StatSoft

Szkolenia StatSoft 

Informacje szczegółowe

Statystyka w medycynie - metody zaawansowane

Opis szkolenia: Kurs ten jest kontynuacją kursu Statystyka w medycynie - metody podstawowe i obejmuje bardziej zaawansowane metody analizy danych stosowane w medycynie. Uczestnicy tego kursu zapoznają się z zaawansowanymi metodami statystycznymi wykorzystywanymi w medycynie i naukach biologicznych (weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych, tablice trwania życia, metoda Kaplana-Meiera, analiza przeżycia, model Coxa, korelacje, regresja liniowa i logitowa, wprowadzenie do metod wielowymiarowych). Szczególny nacisk położony jest na właściwą interpretację otrzymywanych wyników.

Punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów: firma StatSoft Polska jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i za udział w tym kursie można uzyskać 12 punktów edukacyjnych.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie Statystyka w medycynie - metody podstawowe, STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia: Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych, Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji, Statystyka w medycynie - metaanaliza, Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA, Analizy wielowymiarowe, Analiza wariancji, Metody wizualizacji danych, Sieci neuronowe, Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych.

Terminy szkoleń: 01.07.2015 - 02.07.2015; 03.12.2015 - 04.12.2015

Program szkolenia

 1. Podstawy wnioskowania statystycznego. Populacja i próba. Częściowe badania statystyczne
 2. Formułowanie hipotez badawczych. Gromadzenie i kontrola danych. Jednorodność danych. Definiowanie "punktów końcowych"
 3. Przygotowanie danych. Skale pomiaru. Kodowanie cech jakościowych
 4. Prezentacja materiału. Charakterystyki liczbowe
 5. Metody analizy związków między zmiennymi
  • Test istotności współczynnika korelacji
  • Test niezależności chi-kwadrat
  • Jednoczynnikowa analiza wariancji
 6. Weryfikacja hipotez parametrycznych
  • Testy porównujące charakterystyki ze standardem (normą)
  • Testy porównujące dwie niezależne grupy
  • Testy porównujące ciągi pomiarów dla tej samej grupy
 7. Weryfikacja hipotez nieparametrycznych
  • Normalności
  • Niezależności
  • Losowości
 8. Standaryzowane współczynniki epidemiologiczne
  • Standaryzacja bezpośrednia
  • Standaryzacja pośrednia
 9. Analiza przeżycia
  • Metoda Kaplana-Meiera
  • Testy dla porównywania przeżyć. Test log-rank
  • Analiza czynników rokowniczych. Model proporcjonalnego hazardu Coxa
  • Identyfikacja i analiza grup ryzyka
 10. Kategoryzacja zmiennych ciągłych. Problem optymalnych punktów odcięcia
 11. Korelacja i regresja liniowa
 12. Regresja logitowa. Analiza case-control
 13. Metody analiz wielowymiarowych
 14. Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych
 15. Analiza dyskryminacyjna
 16. Problemy decyzyjne w medycynie. Czułość i specyficzność. Krzywa ROC. Wartości predykcyjne
 
Content Kontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl