Analiza Procesu


STATISTICA Analiza Procesu składa się z wielu procedur statystycznych, bez których trudno sobie wyobrazić efektywny system sterowania jakością, taki jak SPC, Six Sigma czy TQM. Zawarte w tym module procedury uzupełniają i rozszerzają funkcje modułu STATISTICA Karty Kontrolne i pozwalają w dogłębny sposób przyjrzeć się wydajności jakościowej przedsiębiorstwa. Dzięki zgodności metod statystycznych z różnymi ugruntowanymi w przemyśle normami analityk otrzymuje bardzo szeroki zakres statystyk bez potrzeby dostosowywania analiz.

Wskaźniki zdolności procesów

[STATISTICA Screenshot]

STATISTICA Analiza procesu zawiera kompletny zestaw procedur obliczania wskaźników zdolności procesu, zarówno dla danych surowych, jak i zagregowanych (np. Cp, Cr, Cpk, Cpl, Cpu, K, Cpm, Pp, Pr, Ppk, Ppl, Ppu i inne), a także procedury wyznaczania granic tolerancji dla rozkładu normalnego oraz niezależnych od rozkładu. Moduł zawiera też odpowiednie wykresy dla analizy zdolności (histogramy z zakresami zmienności, specyfikacją procesu i krzywą rozkładu). Poza wskaźnikami i statystykami obliczanymi dla rozkładu normalnego można otrzymać, metodą percentyli, wartości wskaźników (np. Cpk) dla ogólnych rozkładów (krzywe Johnsona lub Pearsona, dopasowywane przez momenty) oraz dla konkretnych, zadanych rozkładów, jak: rozkład beta, wykładniczy, wartości ekstremalnych (typu I, Gumbela), gamma, logarytmiczno-normalny, Rayleigha i Weibulla. Program znajduje parametry tych rozkładów metodą największej wiarogodności, a jakość dopasowania oceniać można na wiele sposobów: porównując rozkłady obserwowanych częstości z oczekiwanymi, obliczając statystykę d Kołmogorowa-Smirnowa, poprzez histogramy, wykresy prawdopodobieństwo-prawdopodobieństwo (P-P) i kwantyl-kwantyl (K-K). Dostępna jest też opcja automatycznego dopasowywania rozkładu i wyboru tego, który najlepiej pasuje do danych.

Analiza zdolności procesu obejmuje również metodologię zaproponowaną w normach ISO 21747 i DIN 55319, która uwzględnia zależność rozkładu zmiennych od czasu. W zależności od modelu zmienności w czasie proponowany jest najbardziej odpowiedni sposób obliczania wskaźników zdolności. Podejście takie systematyzuje różne przypadki „układów” danych, z którymi można spotkać się w praktyce produkcyjnej, przez co zapewniony jest odpowiedni sposób obliczania wskaźników zdolności. Użytkownik otrzymuje również pomocnicze testy statystyczne pozwalające ocenić wartości odstające (test Grubbsa), istnienie trendu liniowego, stałość skośności i kurtozy (test Boosa), stałość położenia i stałość wariancji.

W przypadku, gdy rozważany proces nie jest opisywany wartościami liczbowymi (np. masa, stężenie), ale wartościami alternatywnymi (np. ilość defektów na płytce drukowanej), użytkownik również ma możliwość oceny zdolności i obliczenia wskaźników zdolności. Wykonywane dla tego przypadku obliczenia oparte są na rozkładzie Poissona lub rozkładzie dwumianowym. Obliczone w ten sposób wskaźniki zdolności doskonale nadają się do wstępnej oceny procesów i identyfikacji wpływu usprawnień w metodzie Six Sigma.

Moduł uwzględnia również szczególny przypadek analizy zdolności, kiedy interesuje nas zdolność tak zwanego procesu pozycjonowania, czyli gdy ważne jest, aby punkt na płaszczyźnie był ustawiany w odpowiednim miejscu. Przykładem takiego procesu może być wiercenie otworów w odpowiednim miejscu na produkowanym elemencie. Oczywiście możemy oddzielnie rozpatrywać współrzędną X oraz współrzędną Y środka otworu, ale dopiero spojrzenie na płaszczyznę i obliczenie wskaźników Pcp i Pcpk pozwoli trafnie oszacować zdolność takiego procesu.

Analiza systemów pomiarowych (MSA), powtarzalności i odtwarzalności pomiarów (R&R)

[STATISTICA Screenshot]

Moduł STATISTICA Analiza procesu dostarcza również szerokiej gamy analiz pozwalających ocenić systemy pomiarowe zarówno dla danych liczbowych, jak i danych alternatywnych. Zaproponowane analizy są w pełni zgodne z normą stosowaną w przemyśle samochodowym i opublikowaną przez AIAG. Za pomocą tego modułu można przeprowadzić kompletną analizę powtarzalności i odtwarzalności pomiarów (R&R), można również wygenerować w sposób losowy plan badań i użyć go do zbierania pomiarów do analizy. Wyniki analizy to między innymi oceny komponentów wariancyjnych (zmienność miernika, operatora, części, zmienność operatora względem części, operatora wzgl. próby, części wzgl. próby, operatora wzgl. części i wzgl. próby), obliczane metodą rozstępu lub metodą ANOVA. Program oblicza też statystyki opisowe dla operatorów względem części, rysuje karty R i s dla operatorów i dla części, wykresy ramka-wąsy i podsumowujący wykres R&R.
Moduł daje również możliwość oceny liniowości i zdolności miernika. Podczas oceny liniowości analizowane są dane pochodzące z pomiarów wartości wzorcowych na kilku poziomach w zakresie pomiarowym. Wynikiem analizy są wykresy i tabele, na podstawie których można ocenić czy rozważany system pomiarowy jest odpowiedni dla danego zadania. Analiza zdolności miernika oblicza miedzy innymi wskaźniki CgW, CgWV, Cgp, Cgpk, obliczane według różnych wytycznych zaproponowanych przez normy następujących firm: BMW, Bosch, Ford, Daimler-Chrysler. Oprócz wyników obliczeń dostępne są również wykresy, które wizualnie pozwalają ocenić ewentualne problemy ze zdolnością miernika.
Oddzielną grupą analiz są analizy pozwalające ocenić systemy pomiarowe oparte na danych alternatywnych. W tym przypadku zamiast pomiaru w postaci liczby otrzymujemy informację czy badany obiekt jest dobry czy zły. Wykorzystując oceny obiektów o znanych własnościach (dobry lub zły) i wykorzystując odpowiednią analizę, jesteśmy w stanie ocenić, czy system pomiarów alternatywnych w odpowiedni sposób ocenia proces.

Analiza Weibulla

[STATISTICA Screenshot]

Opcje Analizy Weibulla to potężne narzędzia graficzne, dzieki któremu można w pełni korzystać z uogólnień, na jakie pozwala rozkład Weibulla. Użytkownik otrzymywać może wykresy prawdopodobieństwa Weibulla, szacować parametry rozkładu i przedziały ufności dla niezawodności. Wykresy prawdopodobieństwa otrzymywać można dla danych kompletnych jak i dla danych jednokrotnie i wielokrotnie uciętych. Parametry rozkładu estymować można z wykresu ryzyka względem uporządkowanych czasów awarii. Stosowane są następujące metody estymacji: maksimum wiarogodności (dane kompletne i ucięte) i czynniki ważące bazujące na estymacji liniowej (dane kompletne i pojedynczo ucięte), zmodyfikowana metoda momentów, która jest nieobciążona zarówno ze względu na średnią, jak i wariancję. Obliczane są przedziały ufności dla parametru kształtu, skali i położenia rozkładu, jak również dla percentyli. W programie dostępne są graficzne testy zgodności dopasowania oraz testy Hollandera-Proschana, Manna-Scheuera-Fertiga i Andersona-Darlinga. Zauważmy również, że w module Ogólnych modeli linowychSTATISTICA Zaawansowane modele liniowe i nieliniowe znajdują się opcje dopasowywania uogólnionych modeli liniowych z rodziny rozkładów wykładniczych, do danych normalnych i innych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem przedstawiającym zastosowanie modułu Analiza Weibulla do badania niezawodności.

Plany badań

[STATISTICA Screenshot]

Ta opcja pozwala tworzyć jednostopniowe i sekwencyjne plany badania dla średnich rozkładu normalnego, frakcji dwumianowych oraz częstości Poissona. Wynikami są: liczność próbki, funkcja mocy, wykresy planów sekwencyjnych, z danymi lub bez, oczekiwane liczności próbki dla H0 i H1 itp. Zauważmy, że również w STATISTICA Analiza Mocy Testów znajdują się opcje obliczania rozmiarów próbek i estymacji mocy testów dla najróżniejszych typów planów badań (np. ANOVA) i typów danych (jak zliczenia, ucięte czasy awarii itp.).

Warto przeczytać:

Zdolność procesu.
Co to znaczy wiedzieć wszystko o procesie?
Który proces jest najlepszy – przykład praktycznego wykorzystania kart kontrolnych i analizy zdolności do oceny procesów.
Rola jakości pomiarów w systemie SPC – praktyczne podejście do MSA.
Zapewnienie wiarygodności analizowanych danych – podstawy analizy MSA.
Statystyka w badaniu niezawodności.
Statystyka w laboratorium badawczym i pomiarowym.
Poradnik inżyniera jakości.